WOZ­NI­A­CK­IS

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

IN­VE­STE­RIN­GER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Sponsora­ter fra Adi­das og Ro­lex, top­pen af ver­dens­rang­li­sten og mas­ser af pen­ge­præ­mi­er. Den dan­ske stjer­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har i fl ere år væ­ret blandt ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­le­re, og det har la­det sig vi­se på bund­linj­en.

På 10 år har Woz­ni­a­cki tjent over 100 mil­li­o­ner kro­ner i præ­mie­pen­ge, men det er langt fra det he­le. Det har væ­ret de lu­kra­ti­ve sponsoraft aler, der fyl­der Woz­ni­a­ck­is bank­kon­to i stor stil. Ba­re fra 2013 til 2014 var hen­des sam­le­de ind­tje­ning på 61 mio. kro­ner – her­af 53 mio. ude­luk­ken­de fra sponsora­ter.

Men den svul­men­de bank­kon­to har ik­ke få­et lov at hvi­le. De man­ge pen­ge er ble­vet in­ve­ste­ret i fast ejen­dom ver­den over, si­den Woz­ni­a­cki og re­sten af fa­mi­li­en for­lod Dan­mark for fyr­ste­døm­met Mo­na­co til­ba­ge i 2007. Det er ten­nis­spil­le­ren med de pol­ske rød­der langt fra den før­ste dan­ske sport­s­stjer­ne, der gør, men hun er ale­ne om at gø­re det ver­den over.

Fra New York til Warszawa

De mest me­di­eom­tal­te ejendomme er at fi nde i New York, hvor Woz­ni­a­cki i 2011 køb­te to lej­lig­he­der for om­kring 60 mil­li­o­ner kro­ner. Den se­ne­ste ejen­doms­in­ve­ste­ring lig­ger i sol­be­skin­ne­de Mi­a­mi, hvor Woz­ni­a­cki køb­te en pent­hou­se­lej­lig­hed kort eft er brud­det med den da­væ­ren­de kæ­re­ste, gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy, sid­ste år.

Der er dog og­så ube­skrev­ne in­ve­ste­rin­ger som den i den pol­ske ho­ved­stad Warszawa. Woz­ni­a­ck­i­fa­mi­li­ens til­knyt­ning til op­rin­del- lig­hed er de­ko­re­ret med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is per­son­li­ge eff ek­ter – her­i­blandt en spe­ci­al­byg­get Lau­ge Jensen- mo­tor­cy­kel – og det skul­le ha­ve vakt stor in­ter­es­se blandt Woz­ni­a­ck­is me­re vel­ha­ven­de fans. Men en nat i Woz­ni­a­ck­is hjem er det ik­ke ble­vet til for de in­ter­es­se­re­de. Lej­lig­he­den bru­ges mest af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is træ­ner og far, Pi­o­tr, der i sid­ste en­de har be­slut­tet ik­ke at le­je den ud, men i ste­det bru­ge den selv sam­men med ko­nen An­na Woz­ni­a­cki. Lej­lig­he­den bru­ges ak­tivt, da de to hyp­pigt be­sø­ger den pol­ske ho­ved­stad.

Det hand­ler ik­ke om pen­ge

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske ma­na­ger, Mikkel Nis­sen, har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger.

» Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is in­ve­ste­rin­ger an­ses for at væ­re af pri­vat ka­rak­ter og lig­ge in­den for hen­des pri­vats­fæ­re, så der­for kan jeg hver­ken be- el­ler afk ræft e, « si­ger han.

Woz­ni­a­cki har selv tid­li­ge­re ud­talt, at hun ik­ke hol­der øje med si­ne bank­kon­ti og ik­ke en­gang ved, hvor me­get fa­ren Pi­o­tr Woz­ni­a­cki tje­ner som træ­ner.

» Jeg har nok til at spi­se og kø­be pæ­ne sko. Men for mig hand­ler det om ten­nis og tro­fæ­er­ne. Jeg er ik­ke mo­ti­ve­ret af pen­ge, « ud­tal­te hun til Wall Stre­et Jour­nal i sep­tem­ber ef­ter ne­der­la­get i US Open- fi na­len til Se­re­na Wil­li­ams, hvor Woz­ni­a­cki glem­te sin præ­mie­check på næ­sten 10 mio. kr. og måt­te til­ba­ge for at hen­te den.

Og det kan me­get vel væ­re, at det hand­ler om ten­nis og tro­fæ­er. Men én ting er sik­ker: Mens mil­li­o­ner­ne er rul­let ind, er Woz­ni­a­ck­is im­pe­ri­um vok­set be­trag­te­ligt dag for dag si­den de spæ­de pro­fes­sio­nel­le da­ge i 2005. Helt fra New York til Warszawa.

joko@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.