MI­A­MI

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Eft er gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy drop­pe­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki før de­res fo­re­stå­en­de bryl­lup, køb­te Woz­ni­a­cki i 2014 en pent­hou­se­hy­bel blot 100 km fra sin eks- kæ­re­ste. For om­kring 10 mio. kr. fi k Woz­ni­a­cki 158 kva­drat­me­ter luksus i mil­li­o­nær­re­sor­tet Fis­her Island, en luk­ket ø lidt ud for Mi­a­mi, man kun kan kom­me til via båd, hvor og­så Tvinds Amdi Pe­ter­sen tid­li­ge­re skjul­te sig. Li­ge­som med kø­bet af New York- ejen­dom­men blev kø­bet of­fi ci­elt fo­re­ta­get af et sel­skab – i den­ne han­del PAC 2543 Corp – med moren, An­na Woz­ni­a­cki, som di­rek­tør. Lej­lig­he­den bru­ges som fe­ri­e­sted for he­le Woz­ni­a­cki- fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.