Di­a­man­ten, der l

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Auri Sk­ar­ba­li­us, træ­ner i Vi­borg FF Ser­ge Déblé 1. ok­to­ber 1989 i El­fen­ben­sky­sten

I som­me­ren 2010 sid­der Søn­derjy­skes sport­s­chef, Ole Nielsen, blandt re­præ­sen­tan­ter fra HSV, Schal­ke og en ræk­ke fran­ske og span­ske klub­ber til den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring for U20- lands­hold i Toulon i Frank­rig.

En stri­be scouts og fod­bold­bos­ser krad­ser sto­re plus­ser ned i no­tes­bo­gen ud for Ser­ge Déblé, 20- årig of­fen­siv­spil­ler fra El­fen­ben­sky­sten, der vin­der tur­ne­rin­gen ef­ter en 3- 2- sejr over Dan­mark i fi­na­len. Déblé kå­res til tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler. En hæ­der, der og­så er over­gå­et sto­re stjer­ner som Alan Shea­rer, Javi­er Ma­s­che­ra­no, Thier­ry Hen­ry og Ja­mes Rod­ri­gu­ez.

Ole Nielsen er vold­somt im­po­ne­ret, men sam­ti­dig re­a­li­stisk.

» Ham kom­mer vi ik­ke i nær­he­den af, « si­ger han til fol­ke­ne om­kring sig, der og­så tæl­ler re­præ­sen­tan­ter fra FC Nord­s­jæl­land.

Fem år se­ne­re er Ser­ge Déblé en af de pri­mæ­re år­sa­ger til, at Vi­borg, hvor Ole Nielsen nu er sport­s­chef, stormer mod Su­per­liga­en med den tid­li­ge­re Brønd­by­t­ræ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us ved ro­ret.

Ka­ste­bold

Hi­sto­ri­en om Ser­ge Déblé er hi­sto­ri­en om et kæm­pe­ta­lent, der blev ka­ste­bold på det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­mar­ked, men som en­de­lig faldt ned i den ret­te kas­se. I Dan­marks næst­bed­ste ræk­ke.

Si­den ivo­ri­a­ne­ren skif­te­de fra ar­men­ske FC Shirak til Vi­borg i som­mer, har han ter­r­o­ri­se­ret bag­kæ­der­ne i den næst­bed­ste ræk­ke og høv­let bol­den i net­tet 10 gan­ge – se­ne­st i gårs­da­gens 2- 0- sejr over HB Kø­ge. Det har bragt klub­ben fra dom­kir­ke­by­en på, hvad der lig­ner sik­ker op­ryk­nings­kurs med ot­te po­int ned til Lyng­by på an­den­plad­sen.

Træ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us, hvis træ­n­er­kar­ri­e­re ind­til vi­de­re har budt på op­hold i HB Kø­ge, Brønd­by, Has­lev FC og nu Vi­borg, tø­ver ik­ke med at kal­de Ser­ge Déblé for den mest ta­lent­ful­de an­gri­ber, han har ar­bej­det med.

» Min før­ste ind­sky­del­se er ja. En spil­ler som Si­mon Maki­enok, som vi hen­te­de til HB Kø­ge fra Næst­ved, er en an­den. Men Ser­ge har enorm spe­ed. Og­så med bol­den. Han kan la­ve hur­ti­ge hand­lin­ger med bol­den, af­slut­ter godt, kan ar­bej­de de­fen­sivt og tæn­ker på hol­det først. Han har al­le de kom­pe­ten­cer, og så ser det og­så ud til, at han har det men­tale aspekt, « vur­de­rer Auri Sk­ar­ba­li­us.

Net­op en stærk psy­ke har væ­ret af­gø­ren­de for 25- åri­ge Ser­ge Déblé. Al­le­re­de i 2008 skrev han un­der på en kon­trakt med Charlton, der den­gang spil­le­de i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Men her­fra be­gynd­te en åre­lang ned­t­ur, der ba­ne­de vej­en mod Ole Ni­el­sens åb­ne ar­me. Ivo­ri­a­ne­ren nå­e­de nem­lig al­drig at spil­le én ene­ste kamp for London- klub­ben, men blev i ste­det sendt til Frank­rig. Først Angers og si­den Nan­tes, hvor an­gri­be­ren end­te i en klem­me ef­ter et par træ­ner­fy­rin­ger, hvor­ef­ter tu­ren ef­ter et halvt år som klub­løs gik til rus­sisk fod­bold.

Og­så her ude­blev suc­ce­sen, og op­hol­det for­vær­re­des af ra­ci­sti­ske an­greb på afri­ka­ne­ren, der hav­ne­de i ar­mensk fod­bold. Her blom­stre­de Ser­ge Déblé en­de­lig og be­gynd­te at sco­re mål på sam­lebånd. Men længs­len ef­ter at for­la­de Øst­eu­ro­pa blev for stor, da han grun­det øko­no­mi­ske pro­ble­mer i FC Shirak ik­ke fik sin løn.

God nok til de stør­ste liga­er

Da sport­s­chef Ole Nielsen, der på det­te tids­punkt net­op er skif­tet til Vi­borg, fik nys om det­te, øj­ne­de han plud­se­lig en chan­ce for at få fin­gre­ne i den spil­ler, han fi­re år for­in­den kun kun­ne drøm­me om.

» Der var selv­føl­ge­lig gå­et fi­re år, så jeg vid­ste ik­ke helt i hvil­ken for­fat­ning, han var. Jeg kun­ne ba­re hu­ske, det var en fan­ta­stisk dyg­tig spil­ler, og jeg var fak­tisk lidt over­ra­sket over, at det var en mu­lig­hed for os i Vi­borg. Men han vil­le me­get ger­ne til­ba­ge til Ve­sten. Så jeg fik ham her­op og kun­ne se, at han sta­dig var den her fan­ta­stisk dyg­ti­ge spil­ler « , for­tæl­ler Ole Ni­el- sen, der fik bun­det Ser­ge Déblé til klub­ben i tre år, selv om an­gri­be­ren el­lers kun øn­ske­de halvan­det i hå­bet om snar­ligt at drage vi­de­re til en stør­re klub i Eu­ro­pa.

Det øn­ske kan dog al­li­ge­vel bli­ve ind­fri­et in­den læn­ge. Eu­ro­pæ­i­ske klub­ber har at­ter få­et fær­den af Eu­ro­pas stør­ste ta­lent an­no 2010. Bå­de fra Hol­land og Frank­rig har der væ­ret kon­takt ved­rø­ren­de et mu­ligt salg.

» Men det er ik­ke det, der er ud­gangs­punk­tet li­ge nu. Han skal for­hå­bent­lig hjæl­pe os op i Su­per­liga­en, og så er pla­nen, at han og­så skal hjæl­pe os der, « si­ger Ole Nielsen om sin afri­kan­ske guldfugl, hvis sto­re men­tale styr­ke har hjul­pet ham gen­nem kar­ri­e­re­kri­sen.

» Selv om du har det stør­ste ta­lent, er det jo ik­ke sik­kert, du slår til i se­ni­o­r­ver­de­nen. Det har væ­ret op og ned for Ser­ge. Der har væ­ret ska­der, og han er hav­net nog­le for­ker­te ste­der. Nog­le læ­rer af det og kom­mer vi­de­re, mens an­dre bli­ver slå­et ud af det. Ser­ge er kom­met vi­de­re ef­ter al den mod­gang, han har væ­ret igen­nem, « si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us.

Den us­leb­ne di­a­mant ly­ste op i Frank­rig, bleg­ne­de i det kol­de Øst­eu­ro­pa og skin­ner nu til­s­le­bet af mod­gang i Vi­borg. Tak­ket væ­re Ole Nielsen, der ik­ke er i tvivl:

» Jeg me­ner helt sik­kert, han kan kom­me til at spil­le i en af de sto­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er. «

BLÅ BOG

NAVN: FØDT: PO­SI­TION: KLUB­BER:

Fo­to: Aga­ta Len­czewska- Mad­sen An­gri­ber ASEC Mi­mosas ( 20052008), Charlton ( 2008- 2011), Angers ( 2008- 2010 – ud­lån), Nan­tes ( 2010- 2011 – ud­lån), FC Khim­ki ( 2012- 2013), FC SKA- Ener­giya Kha­ba­rovsk ( 2012 – ud­lån), FC Shirak ( 2013- 2014), Vi­borg FF ( 2014- nu)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.