Den jy­ske køb­mand

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - NÆ­SE FOR GO­DE HAND­LER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Man si­ger, de stør­ste kræm­me­re kom­mer fra Jyl­land. En af de bed­ste i den dan­ske fod­bold­bran­che er Ole Nielsen.

I fi­re suc­ces­ful­de år stod han for bil­lig im­port til Søn­derjy­ske, der gang på gang sør­ge­de for over­le­vel­se i Su­per­liga­en med hjælp fra uden­land­sk ar­bejds­kraft. I som­mer sat­te Ole Nielsen kur­sen nord­på og slog sig ned som sport­s­chef i Vi­borg.

Her har han fort­sat ind­kø­be­ne af spil­le­re fra fjer­ne him­mel­strøg. Spil­le­re som El­fen­ben­sky­stens Ser­ge Déblé og ni­ge­ri­an­ske Al­ha­ji Gero, som om­gå­en­de er ble­vet pro­fi­ler på 1. di­vi­sions top­hold. Det er re­sul­ta­tet af man­ge års net­værks­dan­nel­se.

» Jeg har gen­nem åre­ne få­et mig et rig­tig godt, stort net­værk. Ik­ke ba­re i Eu­ro­pa, men i he­le ver­den. Det for­sø­ger jeg at bru­ge, alt det jeg kan « , for­tæl­ler Ole Nielsen om si­ne kon­tak­ter på de ekso­ti­ske mar­ke­der.

» Da jeg var i Søn­derjy­ske, måt­te vi hen­te spil­le­re fra an­dre kon­ti­nen­ter el­ler fra en an­den hyl­de end vo­res kon­kur­ren­ter. Det gjor­de vi med Qu­in­cy An­ti­pas, Ru­bin Oko­tie og Las­se Vi­be. For jeg vid­ste jo godt, at der var 8- 10 klub­ber, der var me­re in­ter­es­san­te end os. Det er det sam­me, vi gør i Vi­borg, « si­ger Ole Nielsen, der sær­ligt ser ud til at ha­ve ramt ja­ck­pot med ind­kø­bet af Ser­ge Déblé, 1. di­vi­sions sto­re pro­fil, der til­ba­ge i 2010 blev ud­råbt som tur­ne­rin­gens spil­ler i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring på U20- lands­hold i Toulon, Frank­rig.

Ek­stra kryd­de­ri

Ivo­ri­a­ne­ren blev i som­mer hen­tet i ar­mensk fod­bold. Det hand­ler om at fin­de kamp­af­gø­ren­de spil­le­re til en over­kom­me­lig pris, for­kla­rer Ole Nielsen:

» Som­me ti­der må jeg ud på nog­le an­dre mar­ke­der for at fin­de de her ekso­ti­ske spil­le­re med X- fak­tor. Som Déblé, Gero og Qu­in­cy i Søn­derjy­ske. «

Og­så El­son Hooi fra det lil­le øland Cu­ra­cao er hav­net i Vi­borg. Le­jet i hol­land­ske NAC Bre­da. En væ­ver kant­spil­ler, der og­så al­le­re­de har væ­ret et po­si­tivt be­kendt­skab.

Kan man så for­ven­te me­re ekso­tisk kryd­de­ri til som­mer, når Vi­borg for­ment­lig skal ru­ste sig til Su­per­liga­en? Ik­ke nød­ven­dig­vis.

» Det er ik­ke, for­di vi skal ha­ve et hold fuld af afri­ka­ne­re, men vi kan godt bru­ge nog­le styk­ker, som kan kry­dre vo­res hold. For vi ved, vi kan få no­get ek­stra­or­di­nært fra dem, « si­ger Ole Nielsen.

Ole Nielsen er kendt for at ha­ve næ­se for go­de hand­ler, når det gæl­der om at fin­de kva­li­tets­spil­le­re til bil­li­ge pen­ge. Det er Ser­ge Déblé det se­ne­ste ek­sem­pel på. Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.