Dat­te­ren, der

Pe­ter Mad­sen fik sit livs chok, da han så sin knap to­åri­ge dat­ter sid­de liv­løs i en le­ge­tøjs­bil i lej­lig­he­den i Bo­chum i Tys­kland. Han meld­te der­for af­bud til lands­hol­det, men ik­ke al­le for­stod den be­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - FRYGT Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Den pen­sio­ne­re­de fod­bold­spil­ler Pe­ter Mad­sen har op­le­vet man­ge op- og ned­t­u­re gen­nem sin lan­ge fod­bold­kar­ri­e­re, hvor han nå­e­de at spil­le for seks klub­ber. Men in­tet sæt­ter så dy­be spor i hukom­mel­sen som den dag for 10 år si­den, da han som far midt i 20er­ne plud­se­lig så sin knap to­åri­ge dat­ter sid­de liv­løs i en le­ge­tøjs­bil i sin da­væ­ren­de lej­lig­hed i ty­ske Bo­chum. Det var et chok, der selv­føl­ge­lig ram­te ham hårdt per­son­ligt, men som og­så trak spor ind i fod­bold­kar­ri­e­ren.

hen­de til ho­spi­ta­let. De er me­get pro­fes­sio­nel­le på ho­spi­ta­let og står klar med det sam­me, vi kom­mer. De kø­rer hen­de i en scan­ner og gi­ver hen­de al­le mu­li­ge elek­tro­der på ho­ve­d­et. Den lil­le pi­ge dér. Hun lig­ner no­get fra en frem­tids­film. De fin­der ud af, at der er no­get med blod­suk­ke­ret, og at det er nog­le chok­kram­per, hun har få­et. De får hel­dig­vis sta­bi­li­se­ret hen­de, og hun lig­ger der i tre- fi­re da­ge for at få det he­le på plads igen an­læg lig­ger i gå­af­stand fra ho­spi­ta­let. Et par da­ge ef­ter ta­ger vi vo­res dat­ter med hjem igen. Vi er lyk­ke­li­ge over, at det ik­ke er så al­vor­ligt, som det så ud til. Vi får nog­le pil­ler, som vi al­tid skal bæ­re på os det næ­ste styk­ke tid. Der går en pe­ri­o­de, hvor vi skal sik­re os, at alt er i or­den, og at det ik­ke er en form for epi­lepsi, min dat­ter er ved at ud­vik­le. Hel­dig­vis er det ik­ke det. « Tips­bla­det » Tips­bla­det skri­ver om mit af­bud til lands­hol­det, og ef­ter det før­ste chok med min dat­ter gi­ver de mig end­nu et nog­le få da­ge ef­ter. De sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om jeg er de­di­ke­ret nok til at spil­le på lands­hol­det, for­di jeg åben­bart godt kan træ­ne med Bo­chum trods syg­dom, men ik­ke spil­le for lands­hol­det, som de skri­ver. Men jeg rej­ser ik­ke fra min dat­ter nu. Det er for lang tid at væ­re væk, og det er egent­lig ba­re det, det hand­ler om. Det er lang tid at væ­re væk, når det er et dob­belt­pro­gram, hvor vi spil­ler bå­de mod Ukrai­ne og Ka­sak­h­stan. De stil­ler mig i et dår­lig lys over for folk, som ik­ke ken­der til det, der er sket med min dat­ter. «

» De sæt­ter sig ik­ke ind i sa­gen og kø­rer et el­ler an­det mod mig pga. mit af­bud. Jeg fø­ler, det er et per­son­ligt an­greb, og så kom­mer det oven i den her op­le­vel­se med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.