Stør­ste og vil­de­ste

I 45 år har BTs Pe­ter Fred­berg fulgt dansk is­ho­ck­ey på godt og ondt

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - TIL­BA­GE­BLIK Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

I af­ten ta­ger Søn­derjy­ske og Es­b­jerg fat på den fi­na­le­se­rie af højst syv kam­pe, som en­de­ligt skal pla­ce­re det dan­ske is­ho­ck­ey­mester­skab for sæ­so­nen 2014- 15.

Blandt de in­ter­es­se­re­de til­sku­e­re og eks­per­ter ved ban­den el­ler på tv er den­ne sig­na­tur.

I in­tet min­dre end 45 sæ­so­ner har han fulgt den dan­ske liga og lands­hol­det på tæt­te­ste hold.

Før fi­na­le­kam­pe­ne i det syd- og søn­derjy­ske skru­er jeg ti­den til­ba­ge og for­tæl­ler her om nog­le af de stør­ste, vil­de­ste og mest dra­ma­ti­ske DM- op­le­vel­ser i min op­tik.

Des­u­den kom­mer jeg med et tip på hvem, der bli­ver dansk me­ster i år.

Da KSF ud­van­dre­de

Det før­ste vil­de DM- dra­ma, jeg op­le­ve­de, var i Gladsaxe Skøjte­hal i 1971. Jeg tviv­ler på, at det no­gen­sin­de er ble­vet over­gå­et i dra­ma­tik og van­vid.

In­den den sid­ste kamp mod KSF hav­de Gladsaxe sik­ret sig tit­len ( der blev spil­let 18 run­der, og play­off var ik­ke op­fun­det). I an­den pe­ri­o­de for­lod KSFer­ne isen i pro­test mod Gladsaxes ’ svin­ske og far­li­ge spil’ for at ’ for­hin­dre en tragisk ulyk­ke’, som kap­ta­j­nen Gud­di Høy­bye ud­tryk­te det

en ene­ste KSFer, der gra­tu­le­re­de fjen­den ef­ter den af­brud­te kamp, var Jesper Hvi­id.

’ Un­der bal­la­den var jeg ude for at bli­ve sy­et for en flæn­ge un­der det ene øje. Jeg vid­ste ik­ke, hvad der var sket. Da jeg kom ind, var mi­ne hold­kam­me­ra­ter skre­det, og når jeg nu al­li­ge­vel stod på isen, vil­le jeg øn­ske Gladsaxe til­lyk­ke med mester­ska­bet,’ sag­de han.

Ef­ter love­ne bur­de KSF væ­re de­gra­de­ret til den næst­bed­ste ræk­ke, men de slap. Den an­svar­li­ge, Gud­di Høy­bye, blev idømt to års ka­ran­tæ­ne.

Skan­da­len fyld­te da­gen ef­ter fi­re si­der i BT med Gud­di Høy­by­es ord

FREDBERGS DM- TIP

IN­DEN SÆ­SON­STAR­TEN TIP­PE­DE

jeg Søn­derjy­ske, og de er sta­dig mit bud på gul­det. Der er talt me­get om Es­b­jergs su­per­far­li­ge kvar­tet med Clark, Der­la­go, Howes og Lee, men er den bed­re end Søn­derjy­skes Pe­ters, Qu­irk, As­se­lin og Di­ne­en? Des­u­den har Søn­derjy­ske den bed­ste må­l­mand i Jo­ni Myl­ly­koski og den bed­ste og mest ru­ti­ne­re­de dan­sker­si­de, som er vant til den sær­li­ge stem­ning og det pres, der er på en fi­na­le.

Søn­derjy­ske vin­der DM i fem kam­pe.

MIT TIP:

på for­si­den: ’ Jeg har in­tet at for­try­de’.

Vi el­ske­de Kostal­den

Kostal­den har et le­gen­da­risk ry. Men hån­den på hjer­tet, så var den gam­le hal i Rø­d­ov­re egent­lig no­get for­fær­de­lig lort, selv om vi el­ske­de den.

Lad os skrue ti­den til­ba­ge til 1981. Den af­gø­ren­de kamp stod mel­lem Rø­d­ov­re og AaB. Kostal­den var fyldt til bri­ste­punk­tet med over 2.000 stå­en­de til­sku­e­re tæt på ban­den. Der­af fle­re 100 el­le­vil­de nord­jy­der. Man­ge godt be­ru­se­de.

Den før­ste AaB- fan, en kon­sta­bele­lev Jan Nielsen, var kom­met klok­ken ét om nat­ten for at væ­re sik­ker på at kom­me ind. Han lå og sov i kul­den kun ind­hyl­let i et tæp­pe. Klok­ken kvart i fi­re duk­ke­de de næ­ste op i kø­en.

For før­ste gang vandt Aal­borg guld. Og de har i øv­rigt ik­ke vun­det si­den. Præ­mie­over­ræk­kel­sen druk­ne­de i tu­mult, da AaB- fans in­va­de­re­de isen. DIUs for­mand, Kai Lassen, måt­te gra­tu­le­re nord­jy­der­ne i om­klæd­nings­rum­met. I BT kald­te jeg kam­pen, der slut­te­de 5- 5, en af de bed­ste, der er spil­let mel­lem to dan­ske hold.

Ka­linka, Ka­linka

In­gen så skud­det. Så hur­tigt og over­rum­p­len­de kom det. Der var spil­let fem et halvt mi­nut af den for­læn­ge­de spil­le­tid.

Han hav­de få­et puck­en i midtzo­nen. En til­sy­ne­la­den­de ufar­lig si­tu­a­tion. Pas­se­re­de blue li­ne. Holdt på puck­en. Ven­te­de.

Plud­se­lig eks­plo­de­re­de han. Midt i en dri­bling. En de­tal­je, som kun en spil­ler af ver­dens­klas­se me­strer. Et hånd­leds­skud, som kom to­talt uven­tet, bå­de for de to tø­ven­de Her-

D

. ning- ba­ck­er og må­l­man­den Lars Pagh.

Som et pro­jek­til bo­re­de puck­en sig ind i må­l­hjør­net. Så stil­he­den. Og jub­len. Målsco­rer: Rø­d­ov­res rus­ser, isens sput­nik, Va­le­ri Brag­in. På et år hav­de han for­vand­let et bund­hold til et top­hold.

Vi er i 1990. Jeg min­des fly­ve­tu­ren i Ca­ra­vel­len hjem fra Karup. ’ Ka­linka, Ka­linka’, sang spil­ler­ne, mens Va­le­ri Brag­in stors­mi­len­de del­te champag­ne rundt. Det var ik­ke så tit, man så den rus­si­ske jer­n­mand smi­le.

Es­b­jerg for 11 år si­den

Nu er Es­b­jerg i fi­na­len igen. 11 år ef­ter dra­ma­et, som er gå­et over i hi­sto­ri­en som et af de mest ut­ro­li­ge.

Jeg hu­sker en hadsk se­rie mel­lem Es­b­jerg og AaB. Ad­var­sels­lam­per­ne ly­ste rødt, og der blev spil­let hårdt. ’ Bruta­lis’ hed en over­skrift i BT hen over to si­der, in­spi­re­ret af det den­gang me­get om­tal­te næ­se­horn.

AaB var godt på vej mod sin an­den DM- ti­tel i den sy­ven­de og af­gø­ren­de kamp i Es­b­jerg med 2- 0- fø­ring, men søl­le fi­re se­kun­der før tid ud­lig­ne­de tjek­ken Martin Rou­sek til 2- 2. Og nor­ske Pet­ter Bart Han­sen fik ni mi­nut­ter in­de i over­ti­den 4.000 ve­stjy­der til at gå amok i ju­bel med sit an­det sæ­son­mål. Ve­stjy­der­ne hav­de væ­ret igen­nem 21 kam­pe i play­off, in­den de fik be­løn­nin­gen.

Og nord­jy­der­ne? De var ra­sen­de. De føl­te sig snydt af dom­mer­ne og hav­de mest af alt lyst til at ky­le sølv­me­dal­jer­ne langt ud i Vester­ha­vet.

Fi­re gan­ge se­ne­re har de stå­et i en fi­na­le, men vi skal som nævnt helt til­ba­ge til 1981 for at fin­de et guld­hold fra Nord­jyl­lands ho­ved­stad.

DM- hi­sto­ri­en har væ­ret fuld af dra­ma­er. Hvad vil man mon hu­ske den syd- og søn­derjy­ske se­rie mel­lem Es­b­jerg Ener­gy og Søn­derjy­ske for? Her jub­ler Søn­derjy­skes Hen­rik Nielsen over en scor­ing på de for­sva­ren­de me­stres vej mod fi­na­len, som be­gyn­der i SE Are­na i Vo­jens i af­ten. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.