Al­vor­lig ny­reska­de til Hans Lind­berg ’’

Lands­holds­fløj­en tvun­get til ot­te ugers pau­se

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - HO­SPI­TAL­S­IND­LAGT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Chri­sti­an Fitzek, HSV Ham­burgs di­rek­tør Fo­to: EPA

Hvis man ken­der Hans, ved man, at det var slemt. Men vi er gla­de for, at han ik­ke bli­ver be­hand­let in­ten­sivt me­re

Ham­burg SV Hånd­bolds dan­ske lands­holds­fløj Hans Lind­berg har for­ladt den in­ten­si­ve ho­spi­tals­af­de­ling ef­ter sin grim­me ny­reska­de ons­dag af­ten. Dom­men ly­der på ot­te ugers pau­se.

Den ty­ske klub op­ly­ste i af­tes på sin hjem­mesi­de, at Hans Lind­berg har få­et en al­vor­lig ny­reska­de ef­ter kol­li­sio­nen med den ty­ske land­hols­må­l­mand Sil­vio He­i­ne­vet­ter i ons­da­gens kamp mod Füs­che Ber­lin.

Læ­ger­ne for­tæl­ler, at Hans Lind­berg er vå­gen og re­spon­siv og nu er ble­vet flyt­tet til uro­lo­gisk af­de­ling, der be- hand­ler ska­der i ny­re­re­gio­nen. Her vil dan­ske­ren bli­ve un­der­søgt de næ­ste da­ge, og det vil bli­ve be­slut­tet, om en ope­ra­tion er nød­ven­dig.

HSV Hånd­bolds klublæ­ge, Dr. Oli­ver Di­erk, for­tæl­ler, at Hans Lind­berg er i de bed­ste hæn­der på ho­spi­ta­let Cha­rité.

» Jeg er i kon­stant kon­takt med de lo­ka­le læ­ger, der si­ger, at be­hand­lin­gen går godt, « si­ger han til klub­bens hjem­mesi­de og for­tæl­ler, at Hans Lind­berg mini­mum skal væ­re på uro­lo­gisk af­de­ling i en uge.

Ben i ma­ven

Dan­ske­ren blev ska­det, da han i et kon­traan­greb in­den pau­sen hop­pe­de ind over stre­gen og fik den ty­ske må­l­mands ben i ma­ven. Hans Lind­berg blev med det sam­me frag­tet til ho­spi­ta­let i Ber- lin, Cha­rité, hvor han nat­ten over blev be­hand­let in­ten­sivt.

Chri­sti­an Fitzek, der er di- rek­tør hos HSV Hånd­bold, er glad for, at Hans Lind­berg ik­ke er så il­de til­redt, som det først ty­de­de på.

» I går var vi al­le i chok. Hvis man ken­der Hans, ved man, at det var slemt. Men vi er gla­de for, at han ik­ke bli­ver be­hand­let in­ten­sivt me­re. Nu kan vi kun hå­be på, at det he­le går i or­den hur­tigst mu­ligt. Men han får selv­føl­ge­lig al den tid i ver­den, han skal bru­ge, « si­ger di­rek­tø­ren.

Væk i mini­mum ot­te uger

Klub­ben esti­me­rer, at Hans Lind­berg skal bru­ge mini­mum ot­te uger på si­de­linj­en, før han kan spil­le kam­pe igen.

Uden Hans Lind­berg tab­te HSV kam­pen mod Füs­che Ber­lin med 25- 28. Der­med lig­ger klub­ben på en skuf­fen­de sy­ven­de­plads i den ty­ske Bun­des­liga.

Hans Lind­berg måt­te ind­læg­ges på ho­spi­tal ef­ter sit al­vor­li­ge uheld ons­dag af­ten. Nu ven­ter mindst ot­te ugers pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.