HJEM­ME­VÆR­NET

28 hjem­me­værns­folk tog på ho­tel og fi k vin til 280 kro­ner fl asken, selv om der var 23 le­di­ge væ­rel­ser på en ka­ser­ne en halv ti­me fra ho­tel­let

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk sris@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog kaak@ bt. dk Klip fra BT tors­dag. Klip fra BT tors­dag. Klip fra BT i går fre­dag.

HO­TEL OG VIN

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Vin­me­nu og tre- ret­ters mid­dag på et fi nt ho­tel el­ler over­nat­ning på en grå ka­ser­ne? Hjem­me­vær­nets che­fer og an­sat­te bru­ger al­le smut­hul­ler for at kom­me på ho­tel i ste­det for at bo på ka­ser­ner. Det kan BT i dag for­tæl­le.

Che­fen for hjem­me­vær­net Finn Wink­ler si­ger til BT, at ka­ser­ner som ud­gang­punkt skal fyl­des op, in­den der bru­ges pen­ge på ind­kvar­te­ring på ho­tel­ler.

» Hvis der ik­ke er plads til al­le på en ka­ser­ne, så vil vi ty­pisk fyl­de den op, og så må de, der ik­ke er plads til, bo på et ho­tel i nær­he­den, « si­ger Finn Wink­ler til BT.

Men en stikprø­ve, som BT har fo­re­ta­get blandt hjem­me­vær­nets ho­te­l­op­hold i 2012, 2013 og 2014, vi­ser, at hjem­me­vær­nets che­fer og an­sat­te oft e ind­lo­ge­rer sig på dy­re ho­tel­ler uden at fyl­de de om­kring­lig­gen­de ka­ser­ner op.

Er der kun del­vist plads til he­le grup­pen på en ka­ser­ne, boo­k­er man et ho­tel og und­skyl­der sig med, at der ik­ke var plads til al­le på den nær­lig­gen­de ka­ser­ne.

Ek­sem­pel­vis ind­lo­ge­re­de 28 per­so­ner fra Hjem­me­værns­di­strikt Fyn sig 7. marts 2013 på Scan­dic Ho­tel i Kol­ding.

Ryste- sam­men- tu­re

BT har få­et ak­tind­sigt i kvit­te­rin­gen, der vi­ser, at de 52.336 kr. blandt an­det gik til 12 fl asker vin til 280 kro­ner fl asken. Der­u­d­over blev hjem­me­vær­net fak­tu­re­ret for fi re fl asker mous­se­ren­de An­na Ca­va- vin til 300 kr. fl asken.

Iføl­ge en op­gø­rel­se, som BT har få­et la­vet af For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­sty­rel­se, var der dog rent fak­tisk ho­tel­lig­ne­de for­hold for 23 per­so­ner på Ry­es og Bülows ka­ser­ner i Fre­de­ri­ca, der lig­ger 26,9 km væk fra ho­tel­let. En di­stan­ce, der vil ta­ge 24 mi­nut­ter i bil.

Der­med var det re­elt kun fem per­so­ner, der skul­le fi nde en over­nat­nings­mu­lig­hed på ho­tel, men i ste­det end­te al­le på ho­tel med god vin til ma­den.

Som BT i går kun­ne af­dæk­ke, så vi­ste BTs stikprø­ve og­så, at an­sat­te i hjem­me­vær­net i fl ere til­fæl­de bo­e­de på ho­tel, selv om der var ri­ge­ligt med plads til at hu­se samt­li­ge over­nat­ten­de på nær­lig­gen­de ka­ser­ner.

Hjem­me­vær­net for­kla­re­de, at det bl. a. hang sam­men med, at det var ryste- sam­men tu­re, el­ler at op­hol­dets for­mål de­ci­de­ret gik ud på at få de an­sat­te væk fra den dag­li­ge ka­ser­ne.

Der­med men­te man, at det var i or­den at af­vi­ge fra for­sva­rets po­li­tik, der si­ger, at for­sva­ret som ud­gangs­punkt skal be­nyt­te mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter i ste­det for ho­tel­ler.

Und­skyld­nin­ger

I dag kan avi­sen li­ge­le­des af­dæk­ke, at ka­ser­ner­ne und­gås ved, at an­sat­te i hjem­me­vær­net næg­ter at de­le sig op, hvis der mang­ler gan­ske få plad­ser på en ka­ser­ne.

El­ler og­så und­skyl­der man sig med, at der er for langt til de le­di­ge ka­ser­ner.

F. eks. be­stil­te Hjem­me­værnskom­man­do­en 106 over­nat­nin­ger på Ho­tel Ma­ri­bo Sø­park fra den 29. til den 30. april 2013 til en sam­let pris på 149.523 kr. Op­hol­det bød på over­nat­ning, tre- ret­ters mid­dag og en vin- me­nu til 20.670 kr.

Hjem­me­vær­net hav­de dog haft mu­lig­hed for at bo på hen­holds­vis Ant­vorskov Ka­ser­ne i Sla­gel­se og Vor­ding­borg Ka­ser­ne, som på sam­me da­to hav­de hen­holds­vis 75 og 61 ho­tel­lig­nen­de over­nat­nings­mu­lig­he­der. Der­med kun­ne de helt ha­ve und­gå­et ho­tel­let.

De to ka­ser­ner lig­ger 55 mi­nut­ters kør­sel fra hin­an­den og hen­holds­vis en ti­me og 25 mi­nut­ter og 35 mi­nut­ters kør­sel fra ho­tel­let.

For­sva­ret skal spa­re

Den 17. sep­tem­ber 2012 brug­te 53 che­fer fra hjem­me­vær­net, her­un­der Finn Wink­ler, 139.026 kr. på Comwell Grand Park i Kor­sør i for­bin­del­se med to over­nat­nin­ger. Ho­ved­par­ten kun­ne dog ha­ve ind­lo­ge­ret sig på Ant­vorskov Ka­ser­ne i Sla­gel­se, hvor der var 33 over­nat­nings­mu­lig­he­der. Det ta­ger blot 15 mi­nut­ter at kø­re fra Comwell Grand Park i Kor­sør til ka­ser­nen.

De nye hi­sto­ri­er kom­mer frem, eft er BT de se­ne­ste da­ge har sat fo­kus på de ho­tel- og rej­seud­gift er, som hjem­me­vær­net har haft i ly­set af den hi­sto­ri­ske spa­reø­vel­se, som for­sva­ret er sat på, eft er det i 2012 kom frem, at der skul­le spa­res 2,7 mia. kr. in­den 2017.

I går kun­ne avi­sen for­tæl­le, at che­fer i hjem­me­vær­net i fl ere til­fæl­de hav­de valgt at boo­ke ho­tel, selv om der var over­nat­nings­mu­lig­he­der på om­kring­lig­gen­de ka­ser­ner.

Sa­gen har få­et par­ti­er på beg­ge po­li­ti­ske fl øje til at rej­se kri­tik og stil­le spørgs­mål til for­svars­mi­ni­ste­ren.

Sorø

LØR­DAG 4. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.