TS HO­TEL- FRÅS ’ Ka­ser­ner­ne skal først fyl­des op’

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 4. APRIL 2015 Chef for hjem­me­vær­net og ge­ne­ral­ma­jor, Finn Wink­ler, si­ger, at hjem­me­vær­net skal fyl­de ka­ser­ner­ne op, in­den der boo­k­es ho­tel.

» Hvis der ik­ke er plads til al­le på en ka­ser­ne, så vil vi ty­pisk fyl­de den op, og så må de, der ik­ke er plads til, bo på et ho­tel i nær­he­den, « si­ger Finn Wink­ler og ud­dy­ber:

» Hvis ik­ke der er gjort det, kan det skyl­des over­vej­el­ser om, hvor me­get tid der er til rå­dig­hed. Skal man stop­pe et mø­de, for at nog­le kan nå hjem til de­res ho­tel? «

Jeg kan gi­ve et me­get kon­kret ek­sem­pel, hvor 28 hjem­me­værns­che­fer bor på Scan­dic Ho­tel i Kol­ding og får mø­de­for­plej­ning og vin, selv om der var 23 le­di­ge plad­ser på Ry­es Ka­ser­ne i Fre­de­ri­cia.

» Uden at ken­de den kon­kre­te si­tu­a­tion, så har det nok væ­ret et valg om, at man øn­ske­de folk sam­let. Lad os si­ge, der er mø­de til kl. 22, og man skal til­ba­ge næ­ste mor­gen kl. 8, « si­ger Finn Wink­ler.

Det for­står jeg ik­ke. Så kan man vel ba­re ta­ge en taxa?

» I det her til­fæl­de har man som sagt øn­sket, at folk skul­le sove sam­let, så man kun­ne be­gyn­de tid­ligt næ­ste mor­gen. «

Det ly­der som om, det er mu­ligt at træf­fe man­ge valg, som af­vi­ger fra je­res ho­tel­po­li­tik.

» Det er ik­ke ret­fær­digt sagt. Det er me­get klart, og det bli­ver og­så hånd­hæ­vet, at vi be­gyn­der med mi­li­tær ind­kvar­te­ring, « si­ger Finn Wink­ler.

I til­fæl­det fra Kol­ding, hvor man mang­ler fem væ­rel­ser for at kun­ne væ­re sam­let, en­der he­le for­sam­lin­gen på ho­tel med vin til 300 kro­ner fla­sken. Det vir­ker som en gan­ske be­lej­lig op­gra­de­ring?

» Det hå­ber jeg ik­ke har væ­ret til­fæl­det. Hvis det vi­ser sig, at vo­res po­li­tik er over­t­rå­dt, så skri­der vi ind. Som jeg har sagt, er det me­nin­gen, at vi først skal fyl­de vo­res mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter op. «

Uden for ram­men?

» Der­for kan der godt væ­re kon­kre­te si­tu­a­tio­ner, hvor man grun­det trans­port har vur­de­ret at hol­de folk sam­men på et ho­tel. Der kan væ­re tids­punk­ter, hvor den vur­de­ring, der er fo­re­ta­get, ik­ke vil­le væ­re den sam­me, som jeg hav­de fo­re­ta­get. Det vil jeg ik­ke ude­luk­ke. Og hvis der er nog­le ek­semp­ler, som du næv­ner, hvor det lig­ger uden for ram­men, så vil jeg me­get ger­ne ta­le med den på­gæl­den­de chef, der har truf­fet be­slut­nin­gen. For så må han ha­ve en god for­kla­ring, « si­ger Finn Wink­ler.

Che­fen for hjem­me­vær­net, ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.