Så tæt er Thorn ud­skri­ve valg

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk to­th@ bt. dk

VALG­KAMP

To­bi­as Tho­ma­sen Skul­le par­ti­le­der­ne væ­re i tvivl om, at på­sken skal bru­ges til af­slap­ning, fik de skært­ors­dag en kraf­tig på­min­del­se.

Her ind­led­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en ny stor­stilet kampag­ne, årets hidtil stør­ste fra ar­bej­der­par­ti­et, som ik­ke ef­ter­la­der tvivl om, at valg­kam­pen for al­vor sky­des i gang ef­ter på­ske.

Næ­ste gang par­ti­le­der­ne kan slap­pe af, bli­ver ef­ter den fo­re­stå­en­de valg­kamp. Med an­dre ord er det ut­ro­lig klogt at bru­ge på­sken på af­slap­ning, som po­li­tisk kom­men­ta­tor for BT Søs Ma­rie Serup for­mu­le­rer det.

» Når på­sken er over­stå­et er valg­kam­pen i gang, uan­set om val­get er ud­skre­vet. Så det er ut­ro­lig klogt at bru­ge på­sken til at slap­pe af. «

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kampag­ne er den tred­je i 2015, og iføl­ge Søs Ma­rie Serup vil den næ­ste of­fen­siv fra par­ti­et væ­re ens­be­ty­den­de med, at val­get ud­skri­ves.

» De har ik­ke råd til fle­re kampag­ner i den stør­rel­ses­or­den. Næ­ste gang vi ser en, vil der væ­re valg, « si­ger hun.

Det er ik­ke lang tid si­den, at det så ud til at væ­re et spørgs­mål om tid, før stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt skul­le af­le­ve­re nøg­ler­ne i Stats­mi­ni­ste­ri­et til Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen. I det lys var den na­tur­li­ge lig­ning, at Thor­ningS­ch­midt li­ge så godt kun­ne ven­te så lang tid som mu­ligt med at ud­skri­ve valg. Det vil­le og­så be­ty­de, at dan­sker­ne ik­ke skul­le til stem­m­eur­ner­ne på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en.

Men tin­ge­ne har for­an­dret sig. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lan­ce­re­de i marts en of­fen­siv på det føl­som­me ind­van­drer­om­rå­de, hvor ho­ved­linjer­ne var fle­re krav til asylan­sø­ge­re: ‘ Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’ og ‘ Stram­me asyl­reg­ler og fle­re krav til ind­van­dre­re’, lød nog­le af bud­ska­ber­ne.

Fra ka­ta­stro­fe til frem­gang

Selv om ti­den sta­dig er for spæd til at drage sto­re, hånd­fa­ste kon­klu­sio­ner, så vi­ste en må­ling fra Gre­ens Ana­ly­se­in­sti­tut for Bør­sen den 26. marts, få da­ge ef­ter asylkampag­nen, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­må­e­de at hen­te stem­mer til­ba­ge fra Dansk Fol­ke­par­ti. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fik 24,4 pct. af stem­mer­ne iføl­ge må­lin­gen. Dansk Fol­ke­par­ti fik 17,2 pct.

Det er her værd at be­mær­ke, at en til­sva­ren­de må­ling fra Gre­ens i maj, alt­så for knap et år si­den, gav So­ci­al- de­mo­kra­ter­ne en ka­ta­stro­fe­må­ling på 15,7 pct. Her lå Dansk Fol­ke­par­ti på 23,1 pct. af stem­mer­ne.

» Det ty­der på, at den kampag­ne har gjort et ind­hug i DF’s væl­ger­ska­re. Hvis den nye kampag­ne er li­ge så ef­fek­tiv, så har Hel­le Thor­ningS­ch­midt in­gen grund til at ven­te læn­ge­re med at ud­skri­ve valg, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Hun pe­ger på, at mens asyl- kampag­nen skul­le hen­te stem­mer hos Dansk Fol­ke­par­ti, er skært­ors­da­gens kampag­ne ‘ Det går fremad i Dan­mark’ ret­tet mod Ven­stre.

» Den min­der væl­ger­ne om Lars Løk­kes pla­ner om ud­gifts­stop i den of­fent­li­ge sek­tor, og den skal ska­be ge­ne­rel ut­ryg­hed om, hvad Ven­stres plan in­de­hol­der. Den un­der­lig­gen­de stem­ning er, at du ved, hvad du har, men ik­ke hvad du får med Lars Løk­ke, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

S vin­der med sol på næ­sen

Po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke Thomas Lar­sen me­ner og­så, at Thor­ningS­ch­midt har mo­men­tum li­ge nu

» Der er fle­re me­nings­må­lin­ger, der pe­ger i ret­ning af, at he­le rød blok går frem, og det gi­ver god me­ning at ud­skri­ve valg, mens der er frem­drift. I øv­rigt så er he­le S- kampag­nen byg­get op om et snar­ligt valg, « si­ger han.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell me­ner, at de tre kampag­ner i 2015 fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er et klart sig­nal om, at val­get kom­mer in­den som­mer­fe­ri­en.

» Det gi­ver in­gen me­ning at byg­ge kampag­ner op på den må­de, som S har gjort over den se­ne­ste tid, og så gå på som­mer­fe­rie uden at ud­skri­ve valg. Der­for tror jeg, at val­get bli­ver in­den som­mer­fe­ri­en, « si­ger Hans En­gell og går så langt som li­ge frem at gæt­te på da­to­en for val­get .

» Jeg tror, at valg­da­to­en bli­ver 9. ju­ni. Der er en stri­be be­gi­ven­he­der op til den da­to, som vil­le væ­re godt for Thor­ning at ha­ve et valg i ha­len på. Hen­des eget 10 års ju­bilæum, Dron­nin­gens fød­sels­dag og grund­lovs­dag er go­de af­sæt til et godt valg for Thor­ning, « si­ger han.

Sidst, men ik­ke mindst, min­der Søs Ma­rie Serup om en tom­mel­finger­re­gel, som an­ty­der et valg me­get snart.

» Den si­ger, at vi gen­væl­ger den sid­den­de re­ge­ring, hvis vi er godt hu­mør, og det går okay med øko­no­mi­en. Så hvis vi el­lers tror på, at der er bed­ring i dansk øko­no­mi, og vi får lidt sol på næ­sen i på­sken, så . kan Hel­le Thor­ning pas­sen­de ud­skri­ve valg. «

LØR­DAG 4. APRIL 2015

’ Jeg sky­der val­get i gang li­ge om lidt, Lars’, sy­nes Hel­le Thor­ning at for­tæl­le Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.