Kri­sten­dom som et ob­liga­to­risk fag

De Kon­ser­va­ti­ve vil styr­ke kri­sten­dom­men i fol­ke­sko­len og sam­ti­dig fjer­ne mu­lig­he­den for at bli­ve fri­ta­get for fa­get

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen/ ar­kiv

PÅSKEDEBAT

Det skal ik­ke læn­ge­re væ­re mu­ligt at bli­ve fri­ta­get for kri­sten­dom­skund­skab i fol­ke­sko­len. Det me­ner De Kon­ser­va­ti­ve, som nu går i of­fen­si­ven for at gi­ve kri­sten­dom­men en me­re frem­træ­den­de plads.

» For mig er kri­sten­dom en af nøg­ler­ne til at for­stå det dan­ske sam­fund. Man kan ik­ke sæt­te lig­heds­tegn mel­lem dansk­hed og kri­sten­dom, men en væ­sent­lig del af det at væ­re dan­sker har med kri­sten­dom­men at gø­re. Det er en del af vo­res iden­ti­tet, « si­ger po­li­tisk ord­fø­rer Mai Merca­do ( K) .

Ud­over at gø­re un­der­vis­nin­gen ob­liga­to­risk vil De Kon­ser­va­ti­ve ha­ve en ek­stra ti­mes kri­sten­doms- kund­skab på sko­le­ske­ma­et hver uge, li­ge­som par­ti­et vil styr­ke fa­get kri­sten­dom på læ­rer­ud­dan­nel­sen.

Kul­tu­rarv

» Jeg sy­nes, det er vig­tigt – uan­set hvil­ken bag­grund man har – at man for­står det dan­ske sam­fund, og det hvi­ler alt­så på en kri­sten kul­tu­rarv, hvor der kan træk­kes trå­de til­ba­ge til blandt an­det re­for­ma­tio­nen. Det er vig­tigt, at vi er be­vid­ste om den arv, og jeg me­ner, at al­le bør mod­ta­ge un­der­vis­ning i kri­sten­dom­skund­skab, « si­ger Mai Merca­do.

Kon­kret vil De Kon­ser­va­ti­ve er­stat­te en ugent­lig ti­mes un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning med en ti­mes kri­sten­dom­skund­skab.

» Vi vil ger­ne ha­ve en ti­mes kri­sten­dom­skund­skab me­re, for­di vi sy­nes, det er vig­tigt, at man for­står sin hi­sto­rie og krist­ne kul­tu­rarv. Det er ud fra de­vi­sen om, at først når vi for­står, hvor vi kom­mer fra, ved vi, hvor vi skal hen som sam­fund, « si­ger Mai Merca­do.

Kri­sten­dom er bedst

Hun un­der­stre­ger, at un­der­vis­nin­gen hver­ken skal væ­re for­kyn­den­de el­ler mis­sio­ne­ren­de.

» Den skal væ­re af op­ly­sen­de ka­rak­ter. «

I fre­da­gens kro­nik i Ber­ling­s­ke slår Mai Merca­do til lyd for, at kri­sten­dom­men er den bed­ste.

’ Jeg er kri­sten og tror på Gud. Der­for me­ner jeg og­så, at kri­sten­dom­men er den bed­ste re­li­gion, og at den er bed­re end is­lam,’ skri­ver hun.

Over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau ud­dy­ber hun:

» Jeg op­le­ver en rod­løs­hed og vær­di­re­la­ti­vis­me, hvor al­le vær­di­er bli­ver vur­de­ret til at væ­re li­ge go­de. Det sy­nes jeg ik­ke, at al­le vær­di­er er. Der er nog­le vær­di­er, der er bed­re end an­dre, og dem skal vi vær­ne om. «

De Kon­ser­va­ti­ves Mai Merca­do ( tv) op­for­drer til at sæt­te stør­re fo­kus på kri­sten­doms­un­der­vis­ning i sko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.