S: Det skal væ­re mu­ligt at slip­pe

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RE­LI­GIONS­FRI­HED

Hvis det står til De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do skal kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len gø­res ob­liga­to­risk i mod­sæt­ning til den nu­væ­ren­de ord­ning, hvor ele­ver kan fri­ta­ges for un­der­vis­nin­gen.

Men skal De Kon­ser­va­ti­ve fin­de et fler­tal for for­sla­get, bli­ver det uden So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, un­der­stre­ger re­ge­rings­par­tiets bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer An­net­te Lind.

Hun pe­ger på, at samt­li­ge ele­ver iføl­ge fol­ke­sko­lens for­måls­pa­ra­graf skal væ­re for­tro­li­ge med dan­ske vær­di­er og dansk hi­sto­rie. Der­for gi­ver det in­gen me­ning at for­lan­ge, at al­le del­ta­ger i kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen, me­ner hun.

» Vi skal hu­ske, at vi har re­li­gions­fri­hed i Dan­mark. Man skal un­der­vi­se i dan­ske vær­di­er, og det bli­ver al­le ele­ver og­så li­ge nu, « si­ger hun og til­fø­jer, at man ik­ke kan gå gen­nem fol­ke­sko­len uden at dis­ku­te­re dan­ske vær­di­er.

Sen ud­mel­ding

Mai Merca­do for­kla­rer, at li­ge me­get hvil­ken bag­grund man har, så er en for­stå­el­se af det dan­ske sam­fund nød­ven­dig. Og ef­ter­som det sam­fund hvi­ler på en kri­sten kul­tu­rarv, er det nød­ven­digt at mod­ta­ge un­der­vis­ning i kri­sten­dom­skund­skab.

An­net­te Lind un­drer sig over, at ud­spil­let fra Mai Merca­do først kom­mer nu – ef­ter den sto­re fol­ke­sko­lere­form er ble­vet ind­ført.

» De Kon­ser­va­ti­ve er en del af det for­lig, og den­gang stil­le­de de ik­ke spørgs­måls­tegn ved det her, « si­ger An­net­te Lind.

I dag kan ele­ver, hvis for­æl­dre spør­ger sko­len om lov, bli­ve fri­ta­get for kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.