1813- sy­geple­jer­sker øn­sker bed­re vil­kår

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AKU­T­TE­LE­FON

Ven­te­ti­der­ne på den ud­skæld­te aku­t­te­le­fon 1813 er ble­vet læn­ge­re, blandt an­det for­di den mas­si­ve kri­tik af ord­nin­gen be­ty­der, at der nu mang­ler sy­geple­jer­sker, idet de ik­ke har lyst til at ar­bej­de på aku­t­te­le­fo­nen.

Og skal dét pro­blem lø­ses, hand­ler det om at for­bed­re løn– og ar­bejds­vil­kå­re­ne, me­ner Dansk Sy­geple­je­råd.

» Sy­geple­jer­sker­ne bli­ver slet ik­ke an­er­kendt for det sto­re styk­ke ar­bej­de, de har le­ve­ret, li­ge si­den 1813s ud­form­ning be­gynd­te, « si­ger kreds­for­mand i Dansk Sy­geple­je­råd i ho­ved­sta­den Vi­be­ke Westh.

Ban­ge for fejl

Sam­ti­dig er sy­geple­jer­sker­ne på grund af den sto­re me­di­e­be­vå­gen­hed ble­vet så ban­ge for at la­ve fejl, at de ta­ler i lang tid med bor­ger­ne, hvil­ket og­så er med til at øge ven­te­ti­der­ne. Det frem­går af en ny re­de­gø­rel­se fra Re­gion Ho­ved­sta­den, iføl­ge Ber­ling­s­ke.

» Når der er så stor me­di­e­be­vå­gen­hed om 1813, så gi­ver det ri­si­ko for, at der fak­tisk bli­ver talt rig­tig grimt om det ar­bej­de, der bli­ver ud­ført – helt ube­ret­ti­get, « si­ger Vi­be­ke Westh.

» Sy­geple­jer­sker­ne un­drer sig over, hvor­for po­k­ker alt det go­de, der bli­ver la­vet på 1813 hver dag, ik­ke bli­ver for­talt no­gen ste­der, « til­fø­jer hun.

Iføl­ge den nye re­de­gø­rel­se tan­ge­re­de ven­te­ti­der­ne i fe­bru­ar end­nu en gang en re­kord. Kun 24 pro­cent af opkal­de­ne blev be­sva­ret in­den for de tre mi­nut­ter, som er den po­li­ti­ske mål­sæt­ning, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Dår­li­ge vil­kår for 1813- gør, at der mang­ler folk ved te­le­fo­ner­ne. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.