Døds­bran­de hos æl­dre sæt­ter re­kord

I 2014 top­pe­de an­tal­let af døds­bran­de hos æl­dre, vi­ser ny sta­ti­stik. Ryg­ning er den hyp­pig­ste år­sag til bran­de­ne

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY RE­KORD

An­tal­let af æl­dre, der om­kom i en brand på en­ten et ple­je­hjem el­ler i en æl­dre­bo­lig, sat­te sid­ste år re­kord, vi­ser nye tal fra Be­red­skabs­sty­rel­sen iføl­ge TV2 Nyhe­der­ne.

Så­le­des fandt i alt 17 døds­bran­de sted i 2014, hvil­ket er det hø­je­ste an­tal si­den 2004. Iføl­ge Be­red­skabs­sty­rel­sen er ryg­ning den brandår­sag, der of­test fø­rer til døds­bran­de.

Mikkel Kjær Røn­now, der er se­ni­o­r­be­red­skabs­me­ster hos Be­red­skabs­sty­rel­sen, for­kla­rer, at der lig­ger en stor ud­for­dring i, at æl­dre bli­ver bo­en­de for lang tid i de­res eget hjem og der­for er for sva­ge til at kon­trol­le­re ryg­nin­gen, når først de kom­mer på for ek­sem­pel et ple­je­hjem. Han me­ner, at Dan­mark kun­ne gø­re en stør­re ind­sats for at knæk­ke kur­ven.

» Det er svært at si­ge, at man skal hol­de op med at ry­ge, for det er folks eget valg. Man skal væ­re med til at ad­færds­på­vir­ke de æl­dre og per­so­na­let på de her ple­je­cen­tre, samt de på­rø­ren­de ik­ke mindst. Når man kom­mer på be­søg hos æl­dre fa­mi­lie­med­lem­mer, så skal man se ef­ter, om der er en rø­ga­larm og hjæl­pe med at ryd­de lidt op, og hvis der er ud­for­drin­ger, man ik­ke selv kan lø­se, så ta­ger man kon­takt til brand­væ­se­net el­ler kom­mu­nen, « si­ger han til TV2 Nyhe­der­ne.

I Æl­dre Sa­gen me­ner se­ni­o­r­kon­su­lent Mar­gret­he Käh­ler, at tal­let over døds­bran­de sid­ste år er ’ ka­ta­stro­falt højt’, og hun si­ger til TV2 Nyhe­der­ne, at det skal ses som et ’ wa­keup- call.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.