AL­DER ER IN­GEN HIN­DRING ’’

Det er en for­del for ma­jestæten at bli­ve æl­dre, me­ner roy­al eks­pert, ef­ter Dron­nin­gen ær­ligt for­tal­te om at run­de 75 år i en ny dokumentar

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

Der er in­gen, der li­ge­frem går rundt og hol­der dø­den i hån­den. Det kan væ­re, der er. Jeg har det ik­ke så­dan. Det er no­get, man dels sky­der fra sig og dels er be­vidst om

TIL­BA­GE­BLIK

Med al­der kom­mer liv­ser­fa­ring - og det er net­op den, der er en for­del for dron­ning Mar­gret­he. Med den kan hun nem­lig bed­re yt­re sig om til­væ­rel­sen og om for­hold i sam­fun­det og på en må­de frem­stå som en vis, mo­der­lig skik­kel­se, si­ger roy­al eks­pert.

Der er blot 12 da­ge til, at ma­jestæten fyl­der 75 år. Der­med kan Dron­nin­gen ind­skri­ve sig i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den re­gent, der har sid­det næst­længst på tro­nen. Kun over­gå­et af Chri­sti­an den 4., der var kon­ge i om­kring 60 år.

He­le 43 år har hun ind­til nu re­præ­sen­te­ret Dan­mark i bå­de ind- og ud­land. Som en kvin­de, der har ta­get sin livs­op­ga­ve se­ri­øst, og som har sat en ære i at for­val­te den.

’ Pro­fes­sio­nel til fin­ger­spid­ser­ne’, som hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Hov­bak­ke for­mu­le­rer det. Dron­nin­gens nu snart 75 år er in­gen hin­dring for, at hun fort­sat kan va­re­ta­ge rol­len som he­le Dan­marks dron­ning. Tvær­ti­mod, me­ner den roy­a­le eks­pert, der i kølvan­det på en dokumentar på TV2 i an­led­ning af Dron­nin­gens fød­sels­dag 16. april kom­men­te­rer ma­jestætens al­der:

» Li­ge præ­cis job­bet som dron­ning er en af de sær­li­ge stil­lin­ger, hvor det er en for­del at bli­ve æl­dre. Nu er hun et sted i li­vet, hvor hun har op­nå­et no­get liv­ser­fa­ring, hun kan de­le ud af, og som hun - li­ge­som al­le an­dre - au­to­ma­tisk har få­et me­re tag på med åre­ne. Hun frem­står som en vis, mo­der­lig skik­kel­se, « si­ger han.

I do­ku­men­ta­ren ’ Mar­gret­he’, som blev sendt tors­dag af­ten på TV2, ta­ler dron­ning Mar­gret­he åbent og ær­ligt om sit liv som mo­nark. Her­un­der hvor­dan hun ser på det at bli­ve æl­dre. Det er ty­de­ligt, at hun ik­ke la­der sig mær­ke med snart at bli­ve 75 år:

» Man kan væ­re ude for ting, el- ler kom­me ste­der, man har væ­ret som barn, og tæn­ke det, som om det var fem mi­nut­ter si­den, og så er der an­dre til­fæl­de, hvor man er fuld be­vidst om, at man er et æl­dre men­ne­ske, rent ud sagt gam­mel. Men jeg kan ik­ke på­stå, at jeg fø­ler mig tyn­get af min al­der, det lig­ger mig fjer­nt, for­di der sta­dig er så me­get spæn­den­de at sæt­te sig ind i. Jeg kan da hel­dig­vis sta­dig en mas­se, selv­om jeg ik­ke læn­ge­re går til bal­let el­ler kan lø­be lan­grend, det går ik­ke med ryg­gen me­re, « sag­de hun i do­ku­men­ta­ren.

For­hol­det til dø­den ta­ler Dron­nin­gen og­så åbent om:

’ Nu er det nem­me­re’

» Der er in­gen, der li­ge­frem går rundt og hol­der dø­den i hån­den. Det kan væ­re, der er. Jeg har det ik­ke så­dan. Det er no­get, man dels sky­der fra sig og dels er be­vidst om. En af de ting, man tæn­ker på, det er, at det vil se så­dan og så­dan ud i 2050... nå, ja, der er jeg jo i hvert fald væk.

Der kan man mær­ke, at sta­ti­stik­ken si­ger, at det bli­ver ik­ke ved me­get læn­ge­re, ik­ke som for 40 år si­den, hvor man over­ho­ve­det ik­ke tænk­te på åre­ne. Jo de gik, og man så si­ne børn bli­ve sto­re, men man tænk­te ik­ke på, at man nær­me­de sig en­den. Det bli­ver no­get an­det, når man er

Prins Hen­rik gi­ver Dron­nin­gen et kær­ligt klem, in­den han for­la­der pres­se­mø­det i an­led­ning af ma­jestætens 70 års fød­sels­dag for fem år si­den. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.