’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har det væl­digt godt med den mu­lig­hed, jeg har for at mø­de folk. Det vir­ker ik­ke, som om de er to­talt for­ste­ne­de af skræk. Det var me­get van­ske­li­ge­re for mig, da jeg var yn­gre

nå­et over de 70 år, « si­ger hun.

Dron­ning Mar­gret­he over­tog tro­nen ef­ter sin far kong Fre­de­rik den 9. til­ba­ge i 1972. Den­gang var hun blot 32 år. Og­så det­te aspekt kom­mer Dron­nin­gen ind på i do­ku­men­ta­ren, da jour­na­li­sten spør­ger, hvor­dan hun har det med at mø­de ’ al­min­de­li­ge dan­ske­re’:

» Jeg har det væl­dig godt med den mu­lig­hed, jeg har for at mø­de folk. Det vir­ker ik­ke, som om de er to­talt for­ste­ne­de af skræk. Det var me­get van­ske­li­ge­re for mig, da jeg var yn­gre.

F. eks. hvis jeg skul­le be­sø­ge folk på et ple­je­cen­ter. Man tæn­ker: her står jeg, knap nok tør bag ører­ne. Og hvad skal jeg dog si­ge til en gam­mel da­me på 90 år. Men med åre­ne er man jo ik­ke læn­ge­re så for­skel­lig i al­der fra folk på ple­je­hjem­me­ne, så er det alt­så nem­me­re, « sag­de dron­ning Mar­gret­he.

I do­ku­men­ta­ren vi­ser hun des­u­den en ny og me­re ufor­mel si­de af sig selv. Blandt an­det kun­ne se­er­ne hø­re Dron­nin­gen ban­de ( hun sag­de ’ sgu’) samt la­ve sjov med fo­to­gra­fer­ne bag fil­men. Den nye si­de af ma­jestæten er dog ik­ke over­ra­sken­de, me­ner Lars Hov­bak­ke.

Sik­ker i rol­len

» Hun har vist sig sik­ker i rol­len som dron­ning i så man­ge år. Det er ud­tryk for, at hun er be­vidst om, at man he­le ti­den skal for­ny sig og gå i ret­ning af at bli­ve me­re ufor­mel. Det er no­get af det, folk ef­ter­spør­ger i dag, « si­ger han.

Kon­ge­hu­set har el­lers in­den for det se­ne­ste år haft en ræk­ke uhel­di­ge sa­ger, der ik­ke på sam­me vis som po­rtræt­tet af Dron­nin­gen på TV2 har sat de kon­ge­li­ge i et po­si­tivt lys.

Først brød prins Joachim så­le­des med sin på­lag­te arv om at over­ta­ge Scha­ken­borg Slot ved at flyt­te til Klam­pen­borg nær Kø­ben­havn. Der­næst blæ­ste kron­prins Fre­de­rik på al­min­de­li­ge reg­ler og kør­te over en storm­luk­ket Sto­re­bælts­bro i ja­nu­ar i år, mens hund­re­der af an­dre bil­li­ster blev holdt til­ba­ge. Do­ku­men­ta­ren kan der­for væ­re med til at ven­de den uhel­di­ge kurs for de roy­a­le, si­ger Lars Hov­bak­ke:

» Der har væ­ret no­get kri­tik af kon­ge­hu­set, men det har mest væ­ret den un­ge ge­ne­ra­tions må­de at op­fø­re sig på. Det ene­ste, hun kan gø­re i for­hold til så­dan nog­le ting, er at bli­ve ved med at vi­se sig som et godt ek­sem­pel og væ­re en pro­fes­sio­nel dron­ning, der me­get sjæl­dent træ­der ved si­den af. Og så hå­be på, at den un­ge ge­ne­ra­tion ta­ger ved læ­re af hen­des suc­ces, « si­ger han.

Dron­nin­gen selv løf­ter in­gen fin­gre ad si­ne søn­ner i do­ku­men­ta­ren. Tvær­ti­mod:

» No­gen sær­lig fortræf­fe­lig mor har jeg ik­ke ind­tryk af, at jeg har væ­ret. Jeg har ik­ke væ­ret så me­get om dem ( Prins Joachim og kron­prins Fre­de­rik, red.), som jeg ger­ne vil­le. På den an­den si­de kan jeg og­så si­ge, at jeg ik­ke er ty­pen, som vil­le ha­ve bør­ne­ne tæt på mig he­le ti­den. Det er jeg ik­ke rig­tigt, så det blev vel og­så så­dan, når man har de mu­lig­he­der for aflast­ning, som jeg har, sag­de dron­ning Mar­gret­he.

I an­led­ning af ma­jestætens kom­men­de fød­sels­dag sen­des end­nu en dokumentar 6. april på DR1.

Prin­ses­se Mar­gret­he er ble­vet et år gam­mel. » Jeg kan da hel­dig­vis sta­dig en mas­se, selv­om jeg ik­ke læn­ge­re går til bal­let el­ler kan lø­be lan­grend, det går ik­ke med ryg­gen me­re, « sag­de dron­ning Mar­gret­he i do­ku­men­ta­ren. Her kø­rer hun i hund­eslæ­de på Lyng­marks­bræ­en i Grøn­land med prins Hen­rik. Fo­to: Keld Navn­toft Tron­føl­ge­ren traf den syd­fran­ske gre­ve Hen­ri de Mon­pezat i London i 1966.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.