RIGS­AR­KI­VETS PER­LER

Hit­lers au­to­graf og ‘ Ci­tro­nens’ før­ste sa­bo­ta­ge. Her er de skjul­te skat­te fra Dan­marks for­tid

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk Nils Meilvang ( fo­to) meil@ scan­pix. dk

HI­STO­RISK VIN­GE­SUS

Rigs­ar­ki­vet er he­le Dan­marks fæl­les scrap­bog, der ræk­ker me­re end tu­sind år til­ba­ge i ti­den. Hvis man sat­te al­le hyl­der­ne på ræk­ke eft er hin­an­den, vil­le den væ­re 400 ki­lo­me­ter lang.

Det er en unik sam­ling af hi­sto­ri­ske do­ku­men­ter, der får en­hver hi­sto­ri­ker til at slik­ke sig om mun­den som en do­ber­mann i en slag­ter­bu­tik. Hi­sto­ri­ens duft hæn­ger tungt mel­lem hyl­der­ne som en aro­ma af kni­tren­de, stø­vet per­ga­ment.

Det er duft en af den en­gang så stol­te dan­ske fl ådes skib­s­teg­nin­ger, H. C. An­der­sens pri­va­te bre­ve, tol­dregn­ska­ber­ne fra Øre­sund og ka­non­bat­te­ri­er­ne på Kron­borg samt me­get, me­get me­re.

» De her teg­nin­ger la­ve­de Chri­sti­an IV som barn, « si­ger se­ni­o­r­for­sker Erik Gø­bel og vi­ser tre de­tal­je­re­de teg­nin­ger, hvor stre­ger­ne er sat af den be­røm­te, byg­geg­la­de kon­ge, der blandt an­det rej­ste Run­detårn.

Teg­nin­ger­ne fo­re­stil­ler et stort B med go­tisk skrift , to sol­da­ter der fæg­ter, samt en fl åde af dan­ske krigs­ski­be.

» Jeg gæt­ter på, han teg­ne­de dem, for­di han ke­de­de sig. Teg­nin­ger­ne er ta­get ud af en teg­ne­bog, som han be­gynd­te på som seksår­ig, « si­ger Erik Gø­bel.

I sam­ar­bej­de med Rigs­ar­ki­vets hi­sto­ri­ke­re har BT ud­valgt en hånd­fuld af per­ler­ne i sam­lin­gen af hi­sto­ri­ske do­ku­men­ter. Blandt an­det en un­der­skrift fra Adolf Hit­ler, der se­ne­re vi­ste sig at væ­re vær­di­løs, samt hi­sto­ri­en om, hvor­for fri­heds­kæm­pe­ren ‘ Ci­tro­nen’ fi k sit be­røm­te navn.

Rigs­ar­ki­vets æld­ste, ori­gi­na­le do­ku­ment er fra cir­ka 1164, og he­ri skæn­ker bisp Absa­lon sin tien­de ( en slags skat, red.) til Vor Frue Klo­ster i Roskil­de. Sam­lin­ger­ne vok­ser he­le ti­den. I dag gem­mer Rigs­ar­ki­vet sta­dig tu­sind­vis af si­der fra mi­ni­ste­ri­er, der tik­ker di­rek­te ind i den hi­sto­ri­ske hukom­mel­se som sum­men­de da­ta.

På man­dag kan du læ­se om et dansk sla­ve­skib, der køb­te en ung pi­ge med ’ st­rut­ten­de bryster’, samt hvor­for det var ge­ni­alt at sæl­ge Dansk Vestin­di­en til USA. Erik Gø­bel i Rigs­ar­ki­vet, der gem­mer på utal­li­ge skat­te, som do­ku­men­te­rer dan­marks­hi­sto­ri­en fle­re hund­re­de år til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.