Ik­ke- an­grebs­pag­ten mel­lem Dan­mark og Tys­kland

BT - - NYHEDER - Hi­sto­ri­ker Anders Dalsa­ger Hi­sto­ri­ker Anders Dalsa­ger, hi­sto­ri­ker

» Al­le­re­de un­der kri­gen var fri­heds­kæm­pe­ren Jør­gen Haa­gen Sch­mith et ikon i pam­fl et­ter og il­le­ga­le bla­de. Ik­ke mindst se­ne­re, da han dø­de i kamp mod ty­sker­ne. Vi ken­der ham i dag som ‘ Ci­tro­nen’, bl. a. fra fi lmen ‘ Flam­men & Ci­tro­nen’. Det­te er per­len i vo­res sam­ling af kø­ben­havn­ske sa­bo­ta­ge­sa­ger, for­di det er en af hans før­ste ak­tio­ner, og for­di vi ved så me­get om ham. «

» Statsad­vo­ka­ten for Sær­li­ge An­lig­gen­der var en dansk po­li­tien­hed, der fra 1940 skul­le eft er­for­ske sa­ger, der hav­de med den ty­ske be­sæt­tel­ses­magt at gø­re. Do­ku­men­ta­tio­nen var for­trin­lig,

Se vi­deo:

I tv- klip­pet kan du få en sjæl­den frem­vis­ning af Chri­sti­an IVs unik­ke bør­ne­teg­nin­ger og hø­re se­ni­o­r­for­sker ved Rigs­ar­ki­vet Erik Gø­bel for­tæl­le hi­sto­ri­er­ne bag.

SÅ­DAN GØR DU:

1939 » Det her er et af de do­ku­men­ter, jeg selv sy­nes er mest fa­sci­ne­ren­de fra Dan­marks hi­sto­rie i 30’ er­ne. Det er før­ste akt af he­le det dra­ma, der en­der med lan­dets be­sæt­tel­se og be­fri­el­se. «

» Den er et sym­bol på, hvor­dan de små lan­de må un­der­ka­ste sig, på fryg­ten for Tys­kland og på, hvor­dan den dan­ske re­ge­ring for­søg­te at sno sig for at be­skyt­te lan­det. No­get, der se­ne­re blev vi­de- re­ført i sam­ar­bejds­po­li­tik­ken un­der be­sæt­tel­sen. «

» Eft er at Hit­ler i 1938 har ind­ta­get Su­de­ter­lan­det ( Lands­del i Tjek­ki­et, red.), bre­der be­kym­rin­ger­ne om hans næ­ste skridt sig. USAs præ­si­dent Roo­se­velt spør­ger, om ik­ke Hit­ler kan gi­ve en sik­ker­heds­ga­ran­ti for, at han ik­ke ind­ta­ger fl ere lan­de. Hit­ler spør­ger ud i Eu­ro­pa, om no­gen fø­ler sig tru­et og til­by­der ik­ke- an­grebs­pag­ter til over 20 lan­de. I Dan­mark er uden­rigs­mi­ni­ster Pe­ter Munch ( R) over­be­vist om, at vi ik­ke kan si­ge nej til den ty- ske over­magt. «

» Han for­sø­ger at over­ta­le Sve­ri­ge og Nor­ge til i fæl­les­skab med dan­sker­ne at si­ge ja tak til Tys­klands til­bud om ik­ke- an­grebs­pag­ter, men det tak­ker de nej til. Det en­der med den­ne trak­tat, der bli­ver un­der­skre­vet i maj 1939. Den er ik­ke det pa­pir værd, som Hit­ler og von Ri­b­ben­tro­ps un­der­skrift er er sat på. Få må­ne­der se­ne­re væl­ter 40.000 ty­ske sol­da­ter over græn­sen og be­sæt­ter Dan­mark på få ti­mer. «

mkn

Pag­ten med Adolf Hit­lers un­der­skrift, der blev be­gyn­del­sen til An­den Ver­denskrig i Dan­mark. Rigs­ar­ki­vet gem­mer blandt me­get an­det på en rap­port, der be­skri­ver den før­ste sa­bo­ta­ge­ak­tion, Jør­gen Haa­gen Sch­midt, og­så kendt som ’ Ci­tro­nen’ ( lil­le fo­to), delt­og i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.