‘ Ci­tro­nens’ før­ste sa­bo­ta­ge

BT - - NYHEDER - Pe­ter Bir­ke­lund

1943 som vi og­så ser i den­ne sag, men ik­ke man­ge sa­ger blev opkla­ret. I juli 1943 blev de kaldt til Ci­troëns fa­brik i Syd­hav­nen i Kø­ben­havn, der var ble­vet bom­be­s­prængt. De afh ør­te al­le me­d­ar­bej­der­ne en ad gan­gen, blandt an­det ‘ Ci­tro­nen’, der hav­de ar­bej­det på Ci­troën i et års tid. «

» Klok­ken 19.15 ind­fandt han sig i Pla­tan Bi­o­gra­fen, hvor­fra han vend­te hjem klok­ken 21.00. Han er­fa­re­de først om det pas­se­re­de i mor­ges, da han mød­te på ar­bej­de, står der. «

» Det vi­ser, at man ik­ke skal tro på alt, der står i en afh ørings­rap­port, for der bli­ver lø­jet, så van­det dri­ver. I vir­ke­lig­he­den var ’ Ci­tro­nen’ med i sa­bo­ta­ge­ak­tio­nen aft enen før. Fri­heds­kæm­per­ne hav­de pøl­ser med for at luk­ke ga­bet på na­bo­er­nes vagt­hund, da de sneg sig ind. De skjul­te sig, holdt væg­ter­ne op og bandt dem med den snor, der er gemt i sags­map­pen. Bom­ber­ne de­to­ne­re­de og øde­lag­de blandt an­det en ero­bret en­gelsk mi­li­tær­last­bil, der næ­ste dag skul­le afl eve­res til ty­sker­ne. «

» ’ Ci­tro­nen’ var med til at hol­de de to væg­te­re op. Han var ny i sa­bo­ta­ge­grup­pen Hol­ger Dan­ske, så jeg vil tro, at han mest har kig­get på for at læ­re. Se­ne­re blev han mak­ker med ‘ Flam­men’, hvor­eft er hans mod­stand­s­kamp vir­ke­lig tog fart. Han blev se­ne­re kendt som ‘ Ci­tro­nen’, for­di han ar­bej­de­de på Ci­troën i Syd­hav­nen. Først ‘ Ci­tronS­ch­mith’ og se­ne­re ba­re ‘ Ci­tro­nen’. « mkn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.