På­ske­hyg­ge med

Læg­ger du vej­en for­bi Kø­ben­havns Zoo i på­ske­fe­ri­en, er der mas­ser af ar­ran­ge­men­ter for børn i al­le al­dre

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

REPOR­TA­GE

En mor pe­ger på den lil­le flod­he­ste­kalv, som bol­trer sig i mud­de­ret til stor mor­skab for de man­ge be­sku­e­re.

» Se, hvor er den le­ge­syg, « si­ger hun til si­ne børn.

Øje­blik­ket se­ne­re fut­ter den lil­le fyr, som blot er to må­ne­der gam­mel, af sted til et an­det mud­der­hul med sin sto­re­sø­ster i hæ­le­ne. Fuld­stæn­dig inds­murt i det bru­ne mud­der, men han kan ba­re ik­ke få nok.

Jo, dy­rebørn er en ga­rant for god un­der­hold­ning, og i Kø­ben­havns Zoo er der net­op nu fle­re nut­te­de og le­ge­sy­ge små stør­rel­ser at se.

Se­ne­st kom et giraf­føl til ver­den li­ge før på­ske­fe­ri­en. Da BT be­sø­ger ha­ven på Fre­de­riks­berg, er den lil­le han­giraf med sin kor­te hals na­tur­lig­vis no­get af et til­løbs­styk­ke.

» Den lig­ner jo bam­bi på gla­tis, « si­ger en mor, mens hun hol­der sin dat­ter op, så og­så hun kan se den ny­fød­te giraf for men­ne­ske­mæng­den.

Skal snart på sa­van­nen

Giraf­mor hol­der et vå­gent øje med sit lil­le føl, der end­nu ik­ke er helt sik­ker på de lan­ge ben.

Fle­re gan­ge er han ved at mi­ste ba­lan­cen, mens han vral­ter usik­kert af sted. Bå­de børn og voks­ne føl­ger ivrigt med og ak­kom­pag­ne­rer med et ’ nå­hh’ el­ler ’ nej, hvor er den sød’.

Ind­til vi­de­re hol­des mor og føl in­den­dørs, men i lø­bet af på­sken kan de slut­te sig til re­sten af giraf­fer­ne og de an­dre dyr på Zoos sa­van­ne- om­rå­de, når føl­let er ble­vet sik­kert nok på be­ne­ne.

Zoos to nye kæ­le­dæg­ger har end­nu ik­ke få­et nav­ne, og det er ik­ke gi­vet, at de en­der med at få det.

» Vi gi­ver ik­ke dy­re­ne et navn for nav­nets egen skyld. Kun hvis der er en for­mid­lings­vær­di i det, får de et navn. Dy­re­ne selv er jo li­geg­la­de, « for­kla­rer for­mid­lings- an­svar­lig i Kø­ben­havns Zoo, Louise Nord­b­jerg Bach.

De man­ge nyud­klæk­ke­de på­ske­kyl­lin­ger i Zoo får næp­pe hel­ler nav­ne, men det gør ik­ke op­le­vel­sen min­dre for bør­ne­ne, som i på­ske­da­ge­ne kan kig­ge for­bi Bør­ne­zoo og få lov at hol­de de små, du­ne­de kyl­lin­ger i hæn­der­ne.

Blø­de kyl­lin­ger

» Den er helt blød li­ge­som min ka­nin, « si­ger seks- åri­ge As­b­jørn, mens han for­sø­ger at hol­de styr på en liv­lig lil­le på­ske­kyl­ling.

Hans lil­le­bror Nor på et år sid­der ved si­den af og aer for­sig­tigt en an­den kyl­ling, som han og dren­ge­nes mor Kri­sti­na Thor­ste­in­s­son i fæl­les­skab hol­der ved at dan­ne en æg­ge­skal rundt om den med hæn­der­ne, så kun kyl­lin­gens ho­ved stik­ker frem.

Og­så turi­ster fra Ita­li­en og Korea har fun­det vej til de nyud­klæk­ke­de på­ske­kyl­lin­ger, som er en af Zoos man­ge ak­ti­vi­te­ter for børn i an­led­ning af på­sken.

Der er la­vet en hel ’ æg­ge­ru­te’ rundt i he­le ha­ven, hvor bør­ne­ne kan læ­re om æg­læg­gen­de dyr, li­ge fra kro­ko­di­l­ler til str­ud­se.

Ef­ter­føl­gen­de kan bør­ne­ne be­sva­re spørgs­mål om dy­re­ne og få et stem­pel i Zoo­lab som be­vis på, at de er ble­vet va­ske­æg­te ’ su­per- ægs­per­ter’.

Der er og­så mu­lig­hed for at ka­ste sig ud i den sæd­van­li­ge på­ske­tra­di­tion med at ma­le og pu­ste æg, man kan la­ve smyk­ker med af­støb­nin­ger af bit­tes­må ko­li­briæg og klip­pe gæk­ke­bre­ve.

Ste­ger kæm­pe spejlæg

Et af til­løbs­styk­ker­ne fin­der sted hver dag kl. 13, hvor der bli­ver stegt et kæm­pe­spejlæg af str­ud­se­æg.

» I stør­rel­se sva­rer det til 25 al­min­de­li­ge høn­se­æg, « for­tæl­ler Louise Nord­b­jerg Bach. Der­u­d­over er der som al­tid mu­lig­hed for at føl­ge med, når dy­re­pas­ser­ne fodrer dy­re­ne.

Må­ske er der og­så mu­lig­hed for at få et glimt af den lil­le un­ge, som sta­dig sid­der hos sin mor he­le ti­den, når chim­pan­ser­ne får en god­bid kl. 11.45.

På­ske­ak­ti­vi­te­ter­ne børn lø­ber frem til 6. april.

for

LØR­DAG 4. APRIL 2015

Giraf­føl Næ­se­hornskalv Chim­pan­se­un­ge Ty­r­e­kalv Tas­mansk djæ­vel ( unger i pun­gen) Nyklæk­ke­de på­ske­kyl­lin­ger i Bør­ne­zoo

Der er og­så mu­lig­hed for at se is­b­jør­ne og chim­pan­ser i Kø­ben­havns Zoo i på­ske­fe­ri­en. Aber­ne har og­så unger i øje­blik­ket. Her er det dog en æl­dre her­re, der stjæ­ler bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.