Ma­ri­us dø­de ik­ke for­gæ­ves

BT - - NYHEDER -

Ni­els Pe­der­sen

Kø­ben­havns Zoo glæ­der sig over den de­bat, af­liv­nin­gen af giraf­fen Ma­ri­us med­før­te – og de tø­ver ik­ke med at af­li­ve an­dre dyr, hvis det er bedst for be­stan­den. Død­strus­ler. Ha­ck­er- an­greb. Had­kampag­ner på de so­ci­a­le me­di­er. Og kri­ti­ske in­ter­view på sto­re, in­ter­na­tio­na­le tv- ka­na­ler, hvor vær­ter hav­de svært ved at skju­le de­res in­dig­na­tion. For lidt over et år si­den ra­se­de folk fra he­le ver­den over, at Kø­ben­havns Zoo hav­de af­li­vet det 18 må­ne­der gam­le giraf­føl Ma­ri­us, som ef­ter­føl­gen­de blev ser­ve­ret for lø­ver­ne.

Men hver­ken vre­des­ud­brud el­ler me­di­e­storm har få­et Kø­ben­havns Zoo til at æn­dre prak­sis el­ler må­den at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen på.

» Vi står fuld­stæn­dig fast på, at det rig­ti­ge for os er at for­tæl­le åbent og ær­ligt om det, vi la­ver i Zoo­lo­gisk Ha­ve. Vi kan stå in­de for det, vi gør. Ma­ri­us- sa­gen be­kræf­te­de os blot i, at vi gør det på den rig­ti­ge må­de, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør St­ef­fen Stræ­de.

Ge­ner pas­se­de ik­ke ind

Ma­ri­us måt­te la­de li­vet den 9. fe­bru­ar sid­ste år, for­di hans ge­ner var så godt re­præ­sen­te­ret blandt giraf­fer­ne i de zoo­lo­gi­ske ha­ver i Eu­ro­pa, at be­stan­den vil­le sik­res bedst ved at af­li­ve ham på grund af ri­si­ko­en for in­davl. Det for­kla­re­de Kø­ben­havns Zoo igen og igen, mens stormen ra­se­de, og det vi­ser sig nu at ha­ve gi­vet po­te.

» Her et år ef­ter kan vi kon­sta­te­re, at Ma­ri­us- sa­gen har haft rig­tig man­ge po­si­ti­ve ef­fek­ter. Folk har få­et en me­get bed­re for­stå­el­se af, hvad det vil si­ge at dri­ve en zoo­lo­gisk ha­ve, og hvad det egent­lig er, vi er her for, « si­ger St­ef­fen Stræ­de.

Fle­re af­liv­nin­ger på vej

Der er dog sta­dig nog­le få, som af og til ra­ser mod Kø­ben­havns Zoo. Men det får ik­ke di­rek­tø­ren til at ryste på hån­den. Den lil­le han­giraf, som blev født i Kø­ben­havns Zoo kort før på­ske og net­op nu er en stor pu­bli­kums­mag­net, ri­si­ke­rer og­så at bli­ve af­li­vet.

» Når giraf­fen na­tur­ligt bli­ver skub­bet fra si­ne for­æl­dre, ta­ger vi stil­ling til, hvad der skal ske. Ty­pisk vil vi sen­de den til en an­den zoo­lo­gisk ha­ve, hvor de har brug for den. Al­ter­na­ti­vet er af­liv­ning, li­ge­som vi så med giraf­fen Ma­ri­us, « si­ger St­ef­fen Stræ­de.

Selv­om man­ge svor, at de al­drig vil­le sæt­te de­res ben i Kø­ben­havns Zoo igen ef­ter af­liv­nin­gen af Ma­ri­us, er be­søgstal­let uæn­dret.

Der er man­ge ak­ti­vi­te­ter i Kø­ben­havns Zoo i på­sken. Her hol­der og aer et- åri­ge Nor en ny- ud­klæk­ket på­ske­kyl­ling sam­men med sin mor Kri­sti­na Thor­ste­in­s­son. Fo­tos: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.