Un­der op­syn So­ny IPELA SNC- CX600W

Et over­våg­nings­ka­me­ra kan bru­ges til fl ere for­mål. Det kan fun­ge­re som ba­byka­me­ra, hol­de øje med hus­dyr el­ler gi­ve ro i sin­det, når I er væk fra hjem­met

BT - - FORBRUG - Car­sten Sø­ren­sen Alt om Da­ta

So­ny SNC- CX600W er et over­våg­nings­ka­me­ra, der dog har en be­græns­ning. Det med­føl­gen­de SNC Tool­box- pro­gram til at fi nde ka­me­ra­et med på net­vær­ket fås nem­lig kun til en Win­dows- com­pu­ter. Al­ter­na­tivt skal man iføl­ge in­stal­la­tions­an­vis­nin­gen ro­de med arp- kom­man­do­er for at til­de­le en ip- adres­se til over­våg­nings­ka­me­ra­et, hvil­ket er knap så til­ta­len­de for den gen­nem­snit­li­ge hjem­me­bru­ger.

Vi valg­te at be­nyt­te SNC Tool­box- me­to­den, det er trods alt no­get let­te­re. Uag­tet hvad det måt­te skyl­des, måt­te vi prø­ve nog­le gan­ge in­den, at pro­gram­met fandt ka­me­ra­et.

Der­næst blev Re­als­hot Ma­na­ger- soft wa­ren in­stal­le­ret, det skal si­ges, at man kan væl­ge mel­lem at in­stal­le­re tre for­skel­li­ge ud­ga­ver af pro­gram­met. Der er en kli­ent- og en light- ud­ga­ve, der ik­ke kræ­ver li­cens. Re­als­hot Ma­na­ger Ad­van­ced Ser­ver kræ­ver li­cens, men den kan så i te­o­ri­en for­val­te op til 32 ip- ka­me­ra­er på net­vær­ket. Den kan og­så for­val­te ka­me­ra­er, der ik­ke er fra So­ny, samt alar­mer un­der­støt­tes.

Man skal der­for in­ve­ste­re i en li­cens, hvis man vil ha­ve fuld ud­nyt­tel­se af det­te over­våg­nings­ka­me­ra. Det er en skam, for pro­gram­met er gan­ske glim­ren­de, og ka­me­ra­et har og­så en fi n kva­li­tet.

CMOS er på 1,3 me­ga­pixel, ka­me­ra­et har et godt stort syns­felt og by­der og­så på en rig­tig god bil­led­kva­li­tet samt vi­deo­op­ta­gel­se i fi n kva­li­tet. Højt­ta­le­ren kun­ne dog væ­re me­re kraft fuld, og be­væ­gel­ses­sen­soren ræk­ke læn­ge­re. Man kan og­så se op­ta­gel­ser med me­re via en brow­ser. Vi­deoop­løs­ning: 1280 x 720 pixel Sen­sor: 1/ 4’’ CMOS 1,3 me­ga­pixel Ob­jek­tiv: F/ 2.0, 120o hoi­ri­son­talt Wi- Fi: Ja, via med­føl­gen­de USB- nøg­le/ stik Lan: 10/ 100 Mbit/ s et­her­net Mo­tion de­tection: Ja Pris: 1.049 kr. Fe­a­tu­res: Bil­led­kva­li­tet: Bru­ger­ven­lig­hed:

5 af 6

5 af 6

Pris: Sam­let:

5 af 6

5,5 af 6

***** *

OVERVÅGNINGSTEST

Der er in­gen tvivl om, at over­våg­nings­ka­me­ra­er i pri­va­te hjem er gå­et fra at væ­re et kuriosum til at ud­gø­re en sta­dig hyp­pi­ge­re sid­ste skan­se mod ubud­ne gæ­ster. Vi har der­for øn­sket at få et over­blik over, hvad man kan for-

LØR­DAG 4. APRIL 2015 ven­te af over­våg­nings­ka­me­ra­er til en pris mel­lem 900 og 1.600 kro­ner. Val­get er fal­det på over­våg­nings­ka­me­ra­er, der pri­mært hen­ven­der sig til pri­va­te hjem. Det har nem­lig fra be­gyn­del­sen væ­ret me­nin­gen at be­ly­se, hvor god en kva­li­tet man kan få over­våg­nings­ka­me­ra­er til for re­la­tivt be­sked­ne pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.