Edi­max IC- 3140W

BT - - FORBRUG -

Edi­max IC- 3140W er te­stens bil­lig­ste del­ta­ger, det skin­ner og­så igen­nem in­di­mel­lem, hvil­ket vi ven­der til­ba­ge til se­ne­re. Der er ta­le om et cu­be- ka­me­ra med en mak­si­mal op­ta­gel­ses­op­løs­ning på 1280 x 720 pixel. Ka­me­ra­et kan dog kun op­ta­ge ved den­ne op­løs­ning med 24 fps, om det er det, der gør for­skel­len, er ik­ke til at si­ge, men den vir­ker ik­ke helt så vaks som de kon­kur­re­ren­de ka­me­ra­er her i te­sten til at gø­re be­væ­gel­ser fl yden­de.

Bil­led­kva­li­te­ten er i det he­le ta­get lidt me­re slø­ret, end hvad man ser hos de an­dre del­ta­ge­re, der er sim­pelt­hen me­re bil­led­støj. Det er sta­dig­væk ac­cep­ta­belt, men ik­ke im­po­ne­ren­de.

Ka­me­ra­et kan in­stal­le­res via EdiView II- ap­pen til An­droid samt iOS- en­he­der, el­ler via Edi­max Fin­der. Er man på det lo­ka­le net­værk, kan man og­så ad­mi­ni­stre­re ka­me­ra­et fra et web- ba­se­ret in­ter­face.

IC- 3140W har over­ord­net set en ræk­ke fi ne mu­lig­he­der. Der er al­tid op­ta­gel­se af vi­deo­er samt stil­l­bil­le­der, mu­lig­hed for at op­da­ge be­væ­gel­ser samt mu­lig­hed for at kon­fron­te­re even­tu­el­le ind­træn­gen­de via den in­te­gre­re­de mi­kro­fon. Den har dog en ten­dens til at kom­me med en let­te­re forvræn­get eft er­klang. Der er og­så ind­byg­get zoom­funk­tion, som set i an­dre mo­del­ler.

Bru­ger­ven­lig­he­den er el­lers gan­ske fi n med ap­pen og web­græn­se­fl aden, man får og­så her si­ne bil­le­der sendt til sin smartp­ho­ne/ tab­let. Den er ik­ke helt så over­sku­e­lig som Belkins løs­ning. Hvad vær­re er, at den i test­pe­ri­o­den har haft en ten­dens til at bry­de ned på, hvad der sy­nes, at væ­re til­fæl­di­ge tids­punk­ter. Vi­deoop­løs­ning: 1280 x 720 pixel Sen­sor: Ukendt Ob­jek­tiv: F/ 2.0 Wi- Fi: Ja Lan: Ja Mo­tion de­tection: Ja Pris: 849 kr. Fe­a­tu­res: Bil­led­kva­li­tet: Bru­ger­ven­lig­hed:

af 6

Pris: Sam­let:

5 af 6 4,5, af 6 2,5 af 6

5

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.