– dag og nat Belkin NETCAM HD+

BT - - FORBRUG -

LØR­DAG 4. APRIL 2015

Hvis for­må­let med over­våg­nings­ka­me­ra­et pri­mært er at be­skyt­te hjem­met mod uin­vi­te­re­de ’ gæ­ster’, så husk, at det er sid­ste skan­se. Det bed­ste er at sik­re sig, at in­ter­es­sen i at kræn­ke hus­fre­den er så lav som mu­ligt til at be­gyn­de med. ’ Ope­ra­tion mærk­ning’, til­mel­ding til na­bo­hjælp og syn­li­ge til­tag, der skal gø­re ind­brud me­re be­svær­ligt, skal og­så tæn­kes ind i løs­nin­gen.

Så­dan te­ste­de vi

Vi har te­stet ka­me­ra­er­ne dag og nat, brugt funk­tio­ner­ne og vur­de­ret den sam­le­de løs­ning. Belkin Netcam HD+ får ros for at væ­re et cu­be- over­våg­nings­ka­me­ra, der re­elt kan op­sæt­tes i lø­bet af nul kom­ma fem. Man be­gyn­der med at hen­te Belkins NetCam app, der kan hen­tes til iOS- og An­droid- en­he­der. Via ap­pen gu­i­des man gen­nem op­sæt­nin­gen af det trå­d­lø­se ka­me­ra. Pro­ces­sen er og­så vel­be­skre­vet i den med­føl­gen­de og il­lu­stre­re­de in­stal­la­tions­fol­der. Ka­me­ra­et har ik­ke de mest avan­ce­re­de mu­lig­he­der af te­stens del­ta­ge­re, men de funk­tio­ner, der er, fun­ge­rer glim­ren­de.

Netcam HD+ har en glim­ren­de bil­led­kva­li­tet med vi­deoop­løs­ning på op til 1280 x 720 pixel i op til 30 fps. Kva­li­te­ten af nigh­t­vi­sion- op­ta­gel­ser­ne er og­så af en gan­ske ud­mær­ket kva­li­tet, her spil­ler den sto­re CMOS sik­kert ind.

Som de an­dre cu­be- ka­me­ra­er her i te­sten kan den i prin­cip­pet sæt­tes på et fl adt un­der­lag, men den er be­reg­net til at bli­ve mon­te­ret på en væg el­ler i loft et. Der er, som hos al­le te­stens del­ta­ge­re for den sags skyld, ta­le om et fast mon­te­ret ka­me­ra. Belkin Netcam HD+ er må­ske ik­ke det mest avan­ce­re­de over­våg­nings­ka­me­ra i te­sten, det er ek­sem­pel­vis ik­ke mu­ligt at op­ret­te en zo­ne, hvor ka­me­ra­et skal fo­ku­se­re. Man kan slå au­dio- og be­væ­gel­ses­sen­soren fra, el­ler indstil­le sidst­nævn­tes følsom­hed i fem tem­pi.

Mi­kro­fo­nen gør et gan­ske godt ar­bej­de, det går ty­de­ligt igen­nem i hjem­met, når man ta­ler. Ved en hæn­del­se får man til­sendt en e- mail, og man kan se hæn­del­sen i ap­pen som i bil­led­gal­le­ri­et. Det er me­get let at gå til.

Vil man lag­re op­ta­gel­ser on­li­ne, skal man kø­be abon­ne­ment. Vi­deoop­løs­ning: 1280 x 720 pixel Sen­sor: 1/ 3,2’’ CMOS 2 me­ga­pixel Ob­jek­tiv: F/ 2.0 Wi- Fi: Ja Lan: Nej Mo­tion de­tection: Ja Pris: 1.199 kr. Fe­a­tu­res: Bil­led­kva­li­tet: Bru­ger­ven­lig­hed:

af 6

Pris: Sam­let:

3 af 6 5 af 6

6

4,5 af 6

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.