D- link DCS- 6045LKT

BT - - FORBRUG -

Te­stens ene­ste do­me- ka­me­ra kom­mer fra D- Link, de­res DCS- 6045LKt over­våg­nings­ka­me­ra er dog et fast­mon­te­ret ka­me­ra, li­ge­som de an­dre del­ta­ge­re her i te­sten. Stør­rel­ses­mæs­sigt vir­ker ka­me­ra­et lidt stør­re end de an­dre del­ta­ge­re, så der er ik­ke ta­le om te­stens mest diskre­te løs­ning. Over­våg­nings­ka­me­ra­et her er des­u­den spe­ci­elt ved at væ­re det ene­ste po­wer­plug- til­slut­te­de over­våg­nings­ka­me­ra i te­sten. Man til­slut­ter den med­føl­ge­de po­wer­plu­ga­dap­ter til sin rou­ter via et et­her­net­ka­bel, der­næst er man frit stil­let til at pla­ce­re DCS6045LKt, hvor man vil. I sid­ste en­de gi­ver det ik­ke me­re ka­bel­rod ved ka­me­ra­et end ved de trå­d­lø­se ka­me­ra­er, der jo og­så skal ha­ve strøm. Hvad man ik­ke kan klan­dre D- Link DCS60435LKt for, er dens funk­tio­na­li­tet, der er ri­ge mu­lig­he­der for at op­ta­ge stil­l­bil­le­der og vi­deo­er i 1280 x 720 pixel op­løs­ning ved 30 fps. Der kan an­ven­des en bitra­te på op til 6 mbps.

Ka­me­ra­et har ik­ke den stør­ste CMOS i te­sten, men kva­li­te­ten af bil­le­der­ne er al­li­ge­vel til­freds­stil­len­de. Se­tup kan kø­res un­der Win­dows og Mac. Eft er fær­dig in­stal­la­tion kan man in­stal­le­re D- ViewCam- soft wa­ren, der er et om­fat­ten­de pro­gram til ad­mi­ni­stra­tion af ka­me­ra­et. Det kræ­ver til­væn­ning at fi nde rundt i.

Ka­me­ra­et kan op­ta­ge lyd og be­væ­gel­ser, følsom­he­den for det sid­ste kan ju­ste­res i fem trin. Har man hus­dyr er det let at de­fi ne­re en zo­ne, som ka­me­ra­et skal re­a­ge­re på, hvis der sker no­get. Vi­deoop­løs­ning: 1280 x 720 pixel Sen­sor: 1/ 4” CMOS 1 me­ga­pixel Ob­jek­tiv: F/ 2.0 Wi- Fi: Nej Lan: In­di­rek­te ( via po­wer­plug) Mo­tion de­tection: Ja Pris: 1.249 kr. Fe­a­tu­res: Bil­led­kva­li­tet: Bru­ger­ven­lig­hed:

af 6

Pris: Sam­let:

5 af 6 5 af 6 4 af 6

5

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.