Og hvad skal du så væl­ge?

Testvin­de­ren gi­ver man­ge mu­lig­he­der til en o. k. pris

BT - - FORBRUG - Car­sten Sø­ren­sen Alt om Da­ta

KON­KLU­SION

Der er man­ge over­vej­el­ser, man skal ta­ge med i be­tragt­ning, når og hvis man skal væl­ge et over­våg­nings­ka­me­ra til sit hjem, el­ler al­ter­na­tivt til den min­dre virk­som­hed.

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning at over­vå­ge ens hjem, hvis man dår­ligt kan iden­ti­fi - ce­re even­tu­el­le per­so­ner, der lusker rundt i hjem­met. Vi sy­nes, at man som ud­gangs­punkt ik­ke skal gå la­ve­re, hvad op­løs­nin­gen an­går, end de 720p, som te­stens del­ta­ge­re al­le kan kla­re.

Ka­me­ra­er med la­ve­re op­løs­ning gi­ver ba­re ik­ke den sam­me op­le­vel­se, og det bli­ver end­nu vær­re, hvis man vil be­nyt­te zoom­funk­tio­nen. Her bli­ver selv de te­ste­de ka­me­ra­er lidt uld­ne i kanten.

Hvad man sø­ger, er selv­føl­ge­lig for­skel­ligt . Vi har ik­ke te­stet ka­me­ra­er­ne på en ræk­ke for­skel­li­ge pla­ce­rin­ger, men i ste­det kon­cen­tre­ret os om at ha­ve sam­me test­for­hold for hvert over­våg­nings­ka­me­ra.

Vin­der med go­de fe­a­tu­res

Da te­sten var slut, var Hik­vi­sion DC- 2CD2412F- IW klart vo­res testvin­der på bag­grund af en glim­ren­de kom­bi­na­tion af fe­a­tu­res, bil­led­kva­li­tet og en trods alt ri­me­lig pris. Man får en sam­let pak­ke, der stil­ler man­ge mu­lig­he­der til rå- dig­hed, og den er sta­dig til at hit­te ho­ved og ha­le i for for­bru­ge­ren.

D- Link DCS- 6045LKT ud­næv­ner vi til ’ Bed­ste Køb’, da den har en god pris og go­de ge­ne­rel­le bil­le­de­gen­ska­ber kom­bi­ne­ret med et stort ud­valg af fe­a­tu­res og brugs­mu­lig­he­der. D- ViewCam er så­vel stor­slå­et som lidt for­vir­ren­de, men ad­gang via myd­link er bru­ger­ven­lig­he­den selv.

Belkin Netcam HD+ er vel den ’ ud af po­sen’ mest po­si­ti­ve op­le­vel­se. Den er uhy­re let at sæt­te op, og den har rig­tig fi n bil­led­kva­li­tet i re­la­tion til fel­tet. Folk, der har brug for me­re avan­ce­re­de funk­tio­ner, vil må­ske sø­ge an­dre ste­der, men det er et ide­elt over­våg­nings­ka­me­ra for den ik­ke tek­nisk kyn­di­ge.

Et godt felt

So­ny Ipela SNC- CX600W er et over­våg­nings­ka­me­ra, der så­vel er fl ek­si­belt samt har man­ge ind­byg­ge­de fe­a­tu­res. Bil­led­kva­li­te­ten er og­så god, løs­nin­gen er fi n med min­dre af­slag på et par punk­ter. Ik­ke helt så til­gæn­ge­lig for pri­va­te som vis­se an­dre her i te­sten.

ACTi D11 er et rig­tig godt over­våg­nings­ka­me­ra på fl ere punk­ter, den har en god ge­ne­rel bil­led­kva­li­tet og un­der­støt­ter man­ge funk­tio­ner. Den kan vir­ke lidt nør­det til pri­vat brug ved ude­luk­ken­de at til­by­de POE- til­slut­ning, med­min­dre man er ferm på fi ngre­ne.

Phi­lips Insight M120 er et vir­ke­lig fl ot de­sig­net over­våg­nings­ka­me­ra, der er be­reg­net til det pri­va­te hjem. Bil­led­kva­li­te­ten er god, den er ik­ke fyldt med fe­a­tu­res, men er dog hel­ler ik­ke fuld­stæn­dig spartansk. Den er me­get let at bru­ge, op­sæt­nin­gen bur­de væ­re li­ge­så. Ka­rak­te­ren for bru­ger­ven­lig­hed har få­et et par hak nedad for den me­get svæ­re ope­ra­tion, da det kan væ­re svært at få ka­me­ra­et til at fi nde det trå­d­lø­se net­værk.

Dår­lig bil­led­kva­li­tet

Den sid­ste del­ta­ger er Ed­max IC- 3140W, der som ud­gangs- punkt er et gan­ske char­me­ren­de over­våg­nings­ka­me­ra med let op­sæt­ning og en gan­ske let be­tje­ning. Den pas­ser som fod i ho­se til et pri­vat hjem, hvor der ik­ke stil­les for man­ge krav till fe­a­tu­res. Desvær­re er bil­led­kva­li­te­ten for dår­lig sam­men­lig­net med de an­dre del­ta­ge­re til, at den kan an­be­fa­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.