HIK­VI­SION DS- 2CD2412F- IW

BT - - FORBRUG -

Hik­vi­sion DS- 2CD2412F- IW cu­be- ka­me­ra­et er ud­sty ret med te­stens hø­je­ste vi­deoop­løs­ning på 1280 x 960 pixel. CMOS’en med 1,3’’ me­ga­pixel er og­så stør­re end hos vis­se af del­ta­ger­ne her i te­sten. Der er ta­le om et ka­me­ra, hvor spe­ci­fi ka­tio­ner­ne i sær­de­les­hed er i or­den, fra den hø­je 1280 x 960 pixel- op­løs­ning, som ka­me­ra­et kan op­ta­ge ved 30 fps, til bitra­ten der og­så er den hø­je­ste her i te­sten med op til 16 mbps. Ka­me­ra­et er gan­ske vist lidt dy­re­re end fl er­tal­let i fel­tet her i te­sten, men det sy­nes be­stemt og­så at væ­re al­le pen­ge­ne værd.

Den ind­byg­ge­de SDXC- hukom­mel­ses­kort­læ­ser un­der­støt­ter ek­sem­pel­vis hukom­mel­ses­kort på op til 64 GB. Des­u­den un­der­støt­tes du­al strea­m­ing samt til­slut­ning via POE, hvis det skul­le væ­re øn­sket. Der er zoom­funk­tion, her­un­der no­get kal­det 3D- zoom. En spe­ci­a­li­tet er, at der er en ind­byg­get un­der­støt­tel­se af QOS- tje­ne­ster, hvor man kan pri­o­ri­te­re ydel­sen for de en­kel­te ka­me­ra­hand­lin­ger. Be­væ­gel­se og lyd kan op­da­ges, og alar­mer sen­des pr. email med me­re.

Man kan fi nde ka­me­ra­et på net­vær­ket via SaDP- soft - wa­ren el­ler gen­nem iMVS- 4200- soft wa­ren, der står for in­tel­li­gent ma­na­ge­ment sy­stem. Beg­ge er Win­dows- pro­gram­mer, hvor det og­så er mu­ligt at til­gå ad­mi­ni­stra­tio­nen fra en brow­ser.

Den med­føl­gen­de iMVS- soft wa­re er me­get om­fat­ten­de, hvad mu­lig­he­der an­går, hvil­ket og­så gæl­der mu­lig­he­der­ne via we­bin­ter­facet til brow­se­ren. Ud­over at ha­ve en lang ræk­ke fe­a­tu­res, så er bil­led­kva­li­te­ten ret god dag og nat, for vi­deo og stil­l­bil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.