Phi­lips Insight M120E

BT - - FORBRUG -

Skul­le man ude­luk­ken­de be­døm­me de del­ta­gen­de over­våg­nings­ka­me­ra­er ud fra de­res design, vil­le Phi­lips cu­be ka­me­ra væ­re en op­lagt kan­di­dat til sej­ren. Insight M120E er ret en­kel i sin op­byg­ning, dog kræ­ver op­sæt­nings­pro­ces­sen, at man er ejer af en iOS- en­hed, iføl­ge op­sæt­nings­ma­nu­a­len.

Det trå­d­lø­se over­våg­nings­ka­me­ra skal nem­lig sæt­tes op via Phi­lips InSight HD- ap­pen, som vi gan­ske vist og­så fandt til an­droid- en­he­der. Det er og­så gen­nem den­ne app, at sel­ve ad­mi­ni­stra­tio­nen fo­re­går, og ka­me­ra­et rå­der slet ik­ke over det an­tal funk­tio­ner, som nog­le an­dre af del­ta­ger­ne her i te­sten har. Phi­lips an­gi­ver da og­så, at ka­me­ra­et kun er be­reg­net til at bli­ve an­vendt i et hjem­me­mil­jø.

Trods en me­get for­enk­let in­stal­la­tions­pro­ces med an­ven­del­se af QR- ko­de til op­sæt­ning tog det et utal af for­søg, hvor ka­me­ra­et blev re­set­tet et par gan­ge, in­den det kun­ne fi nde net­vær­ket, selv på kort af­stand. Eft er det­te var over­stå­et, var der in­gen pro­ble­mer. Ka­me­ra­et har en op­løs­ning på 1280 x 720 pixel, der er et bredt syns­felt med fl ot­te bil­le­der bå­de dag og nat.

Der gi­ves ad­vars­ler ved be­væ­gel­se og ved lyd, via mi­kro­fo­nen kan man hen­ven­de sig til per­so­ner i lo­ka­let. Væl­ger man en zo­ne, som ka­me­ra­et fo­ku­se­rer på, mini­me­rer man chan­cen for, at ens kæ­le­dyr he­le ti­den ud­lø­ser be­væ­gel­ses­sen­soren. Følsom­he­den kan ju­ste­res i tre trin.

Det op­tag­ne ind­hold sen­des til ens iOS- el­ler an­droi­den­hed, vil man ha­ve on­li­nelag­ring af bil­le­der­ne, skal man teg­ne abon­ne­ment på mini­mum 750 kro­ner for et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.