Acti D11

BT - - FORBRUG -

Acti D11 er et cu­be- ka­me­ra, der nor­malt er be­reg­net til at bli­ve til­slut­tet via po­wer over et­her­net ( POE), den har der­for ik­ke no­gen de­ci­de­ret strøm­for­sy­nings­til­slut­ning. Der med­føl­ger hel­ler in­gen strøm­for­sy­ning. På grund af det­te er den vel­sag­tens me­re eg­net til min­dre virk­som­he­der end til pri­va­te hjem. Med­min­dre man rå­der over en switch el­ler lig­nen­de, der un­der­støt­ter POE, kan man nem­lig ik­ke få strøm til ka­me­ra­et. Op­sæt­nings­gu­i­den for­tæl­ler gan­ske vist om mu­lig­he­den for selv at rig­ge en løs­ning til med en strø­ma­dap­ter, men det er vel­sag­tens ik­ke hver­mands drøm at skul­le gi­ve sig i kast med. Acti D11 har dog en ræk­ke glim­ren­de kva­li­te­ter. Det før­ste, man læg­ger mær­ke til, er den me­get so­li­de kon­struk­tion, hvor bag­si­den af ka­me­ra­et og mon­te­rings­stan­gen er la­vet af me­tal.

Det er i stand til at op­ta­ge vi­deo­er ved 1280 x 720 pixe­l­op­løs­ning ved 30 fps. Ka­me­ra­et kan og­så kla­re bitra­tes på til 6 mbps. Der skul­le end­vi­de­re væ­re mu­lig­hed for dob­belt strea­m­ing, hvil­ket vi dog ik­ke fi k te­stet.

Bil­led­kva­li­te­ten er gan­ske over­be­vi­sen­de, syns­fel­tet er må­ske ik­ke det bre­de­ste, men den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se er, at ka­me­ra­et by­der på en god kva­li­tet til pri­sen. Der er selv­føl­ge­lig be­væ­gel­ses­sen­sor, fri­stes man til at si­ge.

Ka­me­ra­et er ik­ke an­gi­vet til at ha­ve dag/ nat- funk­tion, men en lys­følsom­hed på 0,1 lux sør­ger dog for, at ka­me­ra­et og­så vir­ker i mør­ke­re om­gi­vel­ser. Med til ka­me­ra­et føl­ger NVR3- soft wa­ren, et glim­ren­de ad­mi­ni­stra­tions­pro­gram, hvor der med­føl­ger gra­tis li­cens til 16 ka­na­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.