IRAN

BT - - NYHEDER -

Ram­me­aft alen for Irans atom­pro­gram, der lan­de­de tors­dag aft en mel­lem ver­dens stormag­ter og Iran, er en ’ hi­sto­risk aft ale’. Det si­ger Irans præ­si­dent Has­san Rouha­ni i en ta­le til na­tio­nen fre­dag, skri­ver Reu­ters. » Vi har ik­ke tænkt os at lø­be fra vo­res løft er. Når vi gi­ver et løft e, hand­ler vi ud fra det. Men selv­føl­ge­lig afh æn­ger det af, om den an­den part og­så over­hol­der si­ne løft er, « si­ger Rouha­ni. Eft er ot­tes da­ges in­ten­se for­hand­lin­ger i Schweiz kun­ne Iran og stormag­ter­ne USA, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig, Tys­kland, Rusland og Ki­na tors­dag aft en præ­sen­te­re ram­me­aft alen, der skal ba­ne vej­en for en ned­d­ros­ling af Irans atom­pro­gram. Med den fo­re­lø­bi­ge aft ale har Iran for­plig­tet sig til at luk­ke op mod to tred­je­de­le af lan­dets ato­man­læg og bru­ge re­sten til fre­de­li­ge for­mål, mens Ve­sten har stil­let i ud­sigt, at den vil op­hæ­ve de øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod Iran. » I dag er en dag, der vil gå over i hi­sto­ri­en i Iran, « si­ger præ­si­den­ten. Den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R) si­ger, at ram­me­aft alen er et stort skridt frem mod en en­de­lig aft ale. Sam­ti­dig un­der­stre­ger han dog, at der fort­sat ven­ter me­get ar­bej­de for­u­de. For selv om par­ter­ne nu er eni­ge om prin­cip­per­ne i en aft ale, så skal den og­så ud­mønt­es, på­pe­ger uden­rigs­mi­ni­ste­ren: » Der er sta­dig lang vej til, at vi har en en­de­lig, juri­disk aft ale på plads. Djæv­len lig­ger som be­kendt i de­talj­en. Vi skal fi nde ud af helt præ­cist hvil­ke ato­man­læg der skal luk­kes, hvor­dan de skal in­spi­ce­res, og hvad det vil si­ge, at de, der bli­ver til­ba­ge, skal bru­ges til forsk­ning. Så der er man­ge ting, der skal for­hand­les, og der­for kan man­ge ting sta­dig gå galt, « si­ger Martin Li­de­gaard. Par­ter­ne vil nu ta­ge hul på for­hand­lin­ger­ne om en en­de­lig aft ale, der skal væ­re på plads se­ne­st 30. ju­ni i år.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.