FRANK­RIG

BT - - NYHEDER -

En grup­pe gids­ler, der over­le­ve­de ter­r­or­an­gre­bet mod det jø­di­ske su­per­mar­ked i Pa­ris 9. ja­nu­ar, sagsø­ger nu fl ere fran­ske me­di­er for at brin­ge de­res liv i fa­re. De seks men­ne­sker søg­te skjul i et kø­le­rum i det jø­di­ske su­per­mar­ked, som ter­r­o­ri­sten Ame­dy Couli­ba­ly ( fo­to) storme­de, og hvor han skød og dræb­te fi re men­ne­sker. Men vil­le ter­r­o­ri­sten se, hvor de seks men­ne­sker, her­i­blandt en ba­by og et tre­årigt barn, skjul­te sig, be­hø­ve­de han blot at tæn­de for den fran­ske tv- ka­nal BMFTV, der i sin li­ve- dæk­ning af­slø­re­de, at de seks be­fandt sig i kø­le­rum­met. Det for­tæl­ler ad­vo­ka­ten Pa­tri­ck Klug­man, der re­præ­sen­te­rer de seks over­le­ven­de gids­ler, til nyheds­bu­reau­et AFP iføl­ge fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er. » Gids­ler­nes liv kun­ne væ­re ble­vet bragt i fa­re, hvis Couli­ba­ly hav­de haft kend­skab til BFMTVs li­ve- dæk­ning, « si­ger Klug­man til AFP iføl­ge fl ere me­di­er og til­fø­jer, at ter­r­o­ri­sten fulg­te med i dæk­nin­gen af gid­sel­dra­ma­et på for­skel­li­ge tv- ka­na­ler. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.