Læ­ger uden Græn­ser as­si­ste­rer eft er an­greb

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KE­NYA

Si­den tors­dag eft er­mid­dag har læ­ger og sy­geple­jer­sker fra Læ­ger uden Græn­ser be­hand­let me­re end 70 per­so­ner, som blev sår­et un­der tors­da­gens an­greb på et uni­ver­si­tet i by­en Ga­ris­sa, hvor 147 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen i en pres­se­med­del­el­se fre­dag.

De man­ge sår­e­de men­ne­sker er ind­lagt på et ho­spi­tal i Ga­ris­sa, hvor de bli­ver be­hand­let for skud­sår og an­dre ska­der fra knust glas og sel­ve fl ug­ten fra uni­ver­si­te­tet.

» Vo­res ud­send­te har ar­bej­det si­den tors­dag eft er­mid­dag, hvor de har støt­tet per­so­na­let fra Ga­ris­sa Ho­spi­tal med at ta­ge sig af til­strøm­nin­gen af sår­e­de. De gi­ver akut læ­ge­hjælp og as­si­ste­rer un­der ope­ra­tio­ner, « si­ger Char­les Gaud­ry, der er mis­sions­chef for Læ­ger uden Græn­ser i Ke­nya, i en pres­se­med­del­el­se.

An­gre­bet, som den is­la­mi­sti­ske grup­pe al- Sha­baab har ta­get skyl­den for, be­gynd­te tors­dag mor­gen, da be­væb­ne­de til­hæn­ge­re af grup­pen storme­de uni­ver­si­te­tet, der lig­ger i det nor­døst­li­ge Ke­nya, nær græn­sen til So­ma­lia.

Dødstal­let steg i lø­bet af tors­da­gen, hvor ke­ny­an­ske sik­ker­heds­styr­ker i ti­me­vis ar­bej­de­de på at be­fri stu­de­ren­de, som var ble­vet ta­get som gids­ler på uni­ver­si­te­tet.

Fre­dag ar­bej­de­de red­nings­folk sta­dig på at trans­por­te­re lig væk fra uni­ver­si­te­tet, skri­ver CNN.

Grup­pen al- Sha­baab har si­den 2011 ud­ført fl ere an­greb i Ke­nya, hvor me­re end 400 men­ne­sker iføl­ge Reu­ters har mi­stet li­vet. I 2013 blev 67 men­ne­sker dræbt, da ter­r­o­ri­ster an­greb og be­lej­re­de storma­ga­si­net West­ga­te i ho­ved­sta­den Nairo­bi.

Lo­ka­le sy­geple­jer­sker og en læ­ge fra Læ­ger uden Græn­ser hjæl­per en sår­et stu­de­ren­de fra Ga­ris­sa Uni­ver­si­ty Col­le­ge til be­hand­ling ef­ter tors­da­gens ter­r­or­an­greb. 147 dø­de un­der an­gre­bet, og me­re end 70 mel­des sår­et. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.