Ra­kel’

BT - - NYHEDER -

brag­te ham selv be­ske­den om, at han var red­det og ved godt mod.

» Det er vir­ke­lig læn­ge si­den, jeg har hørt din stem­me, « sag­de en lyk­ke­lig Lou­is Jor­dan til sin far i te­le­fo­nen.

» Hvor er det dej­ligt at hø­re din stem­me, « sva­re­de fa­de­ren Frank Jor­dan.

Kystvag­ten op­tog den fø­lel­ses­la­de­de sam­ta­le mel­lem far og søn og har si­den off ent­lig­gjort den.

I te­le­fo­nen kan man hø­re Lou­is Jor­dan an­gre over­for sin far, at han ik­ke kun­ne for­hin­dre bå­den i at kæn­tre i stormen.

» Jeg kun­ne ik­ke re­pa­re­re det. Jeg kun­ne ik­ke sej­le til­ba­ge med min båd. Jeg er ked af det. Det er et kæm­pe stort tab, « sag­de Lou­is Jor­dan.

» Ja­men Lou­is, du har det godt, min søn. Jeg er så glad for, at du er i li­ve. Vi bad og bad og hå­be­de, at du sta­dig var i li­ve. Så det er det ene­ste, der tæl­ler, « sva­re­de far Frank Jor­dan.

Kystvag­ten hav­de ledt eft er Lou­is Jor­dan i 10 da­ge, men den 8. fe­bru­ar opgav de at fi nde ham i li­ve.

Eft er red­nings­ak­tio­nen blev Lou­is Jor­dan fl øjet i he­li­kop­ter til Sen­ta­ra Ho­spi­ta­let i Nor­folk, Vir­gi­nia. Han var så frisk, at han selv kun­ne gå ind på ho­spi­ta­let uden as­si­stan­ce. Kort eft er blev han ud­skre­vet.

Frank Jor­dan har for­talt CNN, at det var søn­nens go­de fy­sik og stær­ke re­li­gi­øse tro, der hav­de holdt ham i li­ve i de man­ge da­ge på åbent hav.

Må­ske. Et va­ske­æg­te på­ske­e­ven­tyr er det i hvert fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.