Jes­pers ve­nin­de er død

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk

DØDS­FALD

Te­e­na­ge­ren Hayley Oki­nes med den uhy­re sjæld­ne syg­dom pro­ge­ria er død af al­der­dom - 17 år gam­mel.

Hayley Oki­nes fra Be­xhill i Eng­land var ind­til skært­ors­dag en af ver­dens 74 per­so­ner med det uhy­re sjæld­ne Hut­chin­son- Gil­fords Syn­drom. El­ler pro­ge­ria, som syg­dom­men og­så kal­des. Nu er der 73. En af dem er Jesper Sø­ren­sen, li­ge­le­des 17 år og fra Poul­strup i Nord­jyl­land.

Jesper Sø­ren­sen, som TV2 har fulgt over fle­re år i en do- ku­men­tar­se­rie, er den ene­ste dan­sker med pro­ge­ria, og han var ven med Hayley Oki­nes og har bl. a. haft hen­de på be­søg, da han og hans fa­mi­lie sid­ste som­mer in­vi­te­re­de al­le Eu­ro­pas pro­ge­ria- ram­te til som­mer­træf i Re­bild.

Et rø­ren­de mø­de, som blev skil­dret som en del af tv- do­ku­men­ta­ren, der blev vist i bed­ste sen­de­tid i de­cem­ber 2014. Og som har væ­ret med til at gø­re den livs­gla­de og op­ti­mi­sti­ske Jesper Sø­ren­sen så po­pu­lær, at han har næ­sten 250.000 Fa­ce­book- ven­ner på sin pro­fil.

Jesper Sø­ren­sen og den nu af­dø­de og jæv­nal­dren­de Hayley Oki­nes stod frem sam­men i et in­ter­view i Ude & Hjem­me så sent som i novem­ber. Og i TV2/ Nord sag­de han om Hayley i for­bin­del­se med træf­fet i som­mer:

» Hun er en af mi­ne rig­tig go­de ven­ner. Hen­de har jeg kendt i ti år, « lød det fra en glad Jesper Sø­ren­sen.

’ Jeg har væ­ret hel­dig’

Hayley Oki­nes nå­e­de i sit kor­te liv at skri­ve to bø­ger, som beg­ge er ble­vet be­st­sel­le­re. Og li­ge­som Jesper Sø­ren­sen har hun væ­ret fulgt af et tv­do­ku­men­tar­hold, som gjor­de hen­de uhy­re po­pu­lær.

For to år si­den sag­de Hayley Oki­nes til The Sun­day Pe­op­le om det at ha­ve pro­ge­ria:

» På man­ge må­der sy­nes jeg, jeg har væ­ret hel­dig. På grund af det­te har jeg mødt fle­re men­ne­sker og gjort me­re, end man­ge gør i lø­bet af li­vet. «

Nu er hun alt­så død, 17 år gam­mel.

Pro­ge­ria gør, at krop­pen dels har un­der­vækst, dels æl­des ot­te gan­ge hur­ti­ge­re, end hvad nor­ma­le men­ne­skers krop gør. Mens den ram­tes sind og psy­ke føl­ger med al­de­ren fuld­stæn­dig som hos al­le an­dre.

Så selv om man er te­e­na­ger på fød­sel­sat­te­sten og purung af sind, er krop­pen æl­det som én, der for længst har pas­se­ret hund­re­de år.

Den gen­nem­snit­li­ge le­ve­al­der for en per­son med pro­ge­ria er 13 år.

Jesper Sø­ren­sen er den ene­ste dan­sker, der li­der af pro­ge­ria. På ver­dens­plan er tal­let 73. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.