Dan­ske­re bli­ver hjul­pet ud af Ye­men

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

URO­LIG­HE­DER

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce sam­ar­bej­der på høj­tryk med an­dre lan­de om at få seks dan­ske­re, som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er i kon­takt med, ud af det kamp­pla­ge­de Ye­men.

Det op­ly­ser Hans Brask, der er kon­tor­chef for Bor­ger­ser­vi­ce, bi­stand og be­red­skab, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau:

» Vi kal­der det en as­si­ste­ret ud­rej­se. Vi hjæl­per sim­pelt­hen dem, der er i Ye­men, med at kom­me ud af lan­det. Vi er on­li­ne med vo­res eu­ro­pæ­i­ske part­ne­re og de­ler in­for­ma­tio­ner, og så ko­or­di­ne­rer vi og for­sø­ger at få alt pa­pir­ar­bej­det ord­net hur­tigst mu­ligt, så­dan at det kan lyk­kes at få dem ud af lan­det, « si­ger han.

I me­re end et år har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et op­for­dret dan­ske­re i Ye­men til at for­la­de lan­det, og den se­ne­ste uge har mi­ni­ste­ri­et ar­bej­det in­tenst på at hjæl­pe dan­ske­re, som sta­dig op­holdt sig i lan­det, med at kom­me hjem.

» Der er om­kring fem- seks styk­ker, der er kom­met ud, og som vi har få­et kon­takt til og få­et be­kræf­tet, at de er kom- met til Dan­mark. Og så er der de seks til­ba­ge, som vi for­sø­ger at hjæl­pe med de mu­lig­he­der, der nu en­gang er, hvil­ket ik­ke er sær­lig man­ge, « for­kla­rer kon­tor­che­fen.

Iføl­ge Hans Brask er der størst mu­lig­hed for at kom­me ud af Ye­men med båd fra kyst­by­en Aden, da fly­trans­port er ude­luk­ket.

Me­re end 500 per­so­ner er iføl­ge FN ble­vet dræbt i Ye­men, og næ­sten 1.700 er ble­vet sår­et i lø­bet af de se­ne­ste to uger, hvor kam­pe mel­lem hout­hi- op­rø­re­re og den sau­di­a­ra­bi­sk- le­de­de ko­a­li­tion har ført til vold­som­me blod­s­ud­g­y­del­ser.

Seks dan­ske­re be­fin­der sig fort­sat i det krigs­ram­te Ye­men, op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce, som sam­ar­bej­der med an­dre lan­de om at få dan­sker­ne bragt hjem hur­tigst mu­ligt. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.