Kul­tur Sa­ra og Ca­mi

BT mød­te de to nor­di­ske kri­mi­dron­nin­ger Sa­ra Blæ­del Camilla Läck­berg, der ik­ke har tænkt sig at ab­di­ce­re

BT - - KULTUR -

BØ­GER

Lon­nie Kjer

bt@ bt. dk mi­k­ri­mi for at ha­ve over­le­vet sig selv. BT drog ud for at tjek­ke fe­mi­k­ri­mi­ens puls. No­get ty­der på, at ryg­ter­ne om dens død er over­drev­ne.

Mens mor­de­ne be­gås og eft er­for­skes, le­ver det nor­di­ske kri­mie­ven­tyr i bed­ste vel­gå­en­de. Vi hi­ver sta­dig­væk kri­mi­er ned fra hyl­den, bå­de i Nor­den og i re­sten af ver­den. Blandt de hot­te­ste hot­te li­ge nu er dan­ske Sa­ra Blæ­del og sven­ske Camilla Läck­berg, og skul­le man tviv­le på, hvor­vidt ’ Nor­dic Noir’ eft er­hån­den har over­le­vet sig selv, kan man al­tid læg­ge vej­en for­bi Kur­ho­tel Skod­s­borg og dets Nor­dic Noir- ar­ran­ge­men­ter med Sa­ra Blæ­del som tov­hol­der.

Ti se­kun­der in­de i aft enens ar­ran­ge­ment er stem­nin­gen løs­slup­pen. Sa­ra Blæ­del fy­rer den af som en­tertai­ner, og aft enens egent­li­ge ho­ved­per­son Camilla Läck­berg fø­ler sig ty­de­lig­vis rig­tig godt til­pas. De be­ta­len­de gæ­ster er uden tvivl hjem­me i Blæ­del og Läck­bergs kri­mi­u­ni­ver­ser, nik­ker ind­for­stå­et og de­bat­te­rer ivrigt med si­de­man­den.

Un­der­lig me­ka­nis­me

Og dét, vi ik­ke på for­hånd vid­ste, får vi sva­re­ne på i en slags Blæ­del- tal­ks­how, der løft er slø­ret for alt fra liv­ret­ter og livsstil til ar­bejds­gan­ge og frem­tids­pla­ner.

For hvor­når kom­mer Läck­bergs næ­ste bog om Fjäl­l­ba­cka og Eri­ca Falck, hvor­dan når hun og­så at væ­re mor til tre, hvor lang tid ta­ger det at skri­ve en bog? Fø­ler hun den sto­re suc­ces som et pres, hvor­for har hun ta­get en pau­se fra In­s­ta­gram, og går det hen­de på, når hun bli­ver skudt i sko­e­ne, at hun og ‘ fe­mi­k­ri­mi- gen­ren’ hø­rer til i af­de­lin­gen for halvdår­lig smag?

Det sid­ste sva­rer hun hel- le­re end ger­ne på. Bå­de un­der ar­ran­ge­men­tet og i det eft er­føl­gen­de in­ter­view.

» På de go­de da­ge er jeg li­geg­lad, på de dår­li­ge kan det godt gå mig på. Det er lidt som om, at jo fl ere bø­ger du sæl­ger, de­sto dår­li­ge­re må bø­ger­ne væ­re. Det er en un­der­lig me­ka­nis­me. Som om den go­de smag må og skal væ­re smal og eks­klu­siv og ik­ke kan nå ud til man­ge, « for­tæl­ler Sve­ri­ges bedst sæl­gen­de for­fat­ter, der li­ge nu er ak­tu­el med ’ Lø­ve­tæm­me­ren’, den ni­en­de i ræk­ken om ho­ved­per­so­nen Eri­ca Falck.

» Og på et el­ler an­det tids-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.