Il­la slår igen

BT - - KULTUR -

punkt må selv kri­ti­ker­ne alt­så bø­je sig, « sup­ple­rer Sa­ra Blæ­del.

» Hal­lo, New York Ti­mes sy­nes alt­så, hun er fed, det sam­me sy­nes man­ge mil­li­o­ner gla­de læ­se­re, og hvem er det egent­lig, man ta­ler ned til, når man ret­ter kri­tik­ken mod for­fat­te­ren? Det er jo dem – læ­ser­ne, « me­ner Sa­ra Blæ­del, der ik­ke selv har det mind­ste pro­blem med at bli­ve kaldt kom­merci­el.

» Nej, da. Jeg vil selv­føl­ge­lig me­get ger­ne skri­ve for rig­tig man­ge, og den stør­ste kom­pli­ment er at få ros fra folk, der ik­ke ple­jer at ha­ve lyst til at læ­se. At kun­ne gi­ve folk et ’ hel­le’ på da­gen. Det er da no­get af det fi ne­ste, og det gør mig glad. Jeg har alt­så få­et mi­ne hug, der gjor­de mig ret ked af det, for­di jeg føl­te, jeg hav­de gjort mig uma­ge med det, jeg hav­de skre­vet, men jeg fø­ler mig vir­ke­lig hel­dig og la­der mig ik­ke gå på af kri­tik læn­ge­re. Jeg har og­så li­ge få­et De Gyld­ne Laur­bær, så det går nok, det he­le, ha ha. «

For fol­ket og stats­mi­ni­stre

Der var an­der­le­des gang i de­bat­ten i Sve­ri­ge, da den sven­ske stats­mi­ni­ster for et par år si­den for­tal­te, at han vil­le bru­ge sin som­mer på at læ­se Läck­berg- kri­mi­er.

» Hvor­dan ku’ han dog si­ge det? Han bur­de bru­ge ti­den på fran­ske es­says el­ler an­det al­vor­ligt, og der var folk, der var for­ar­ge­de over, at vo­res stats­mi­ni­ster læ­ste no­get så let som mi­ne bø­ger. Jeg sy­nes mest ba­re, det var mær­ke­ligt og lidt sjovt, og jeg send­te ham da et par sig­ne­re­de bø­ger, « gri­ner Camilla Läck­berg, der fandt på sin be­røm­te ho­ved­per­son Eri­ca Falck på et skri­ve­kur­sus.

Og gen­re­be­teg­nel­sen op­fat­ter Blæ­del og Läck­berg hver­ken som en sær­lig kom- pli­ment el­ler som en ned­la­den­hed. Hø­jest lidt unød­ven­dig.

» Der er nog­le, der sy­nes, det er en al­le­ti­ders be­teg­nel­se, så snart det er en kvin­de, der skri­ver om en kvin­de, og på et tids­punkt var det no­get, man sag­de for at ta­le gen­ren lidt ned. Men hey, det er fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt, og hvis man la­der væ­re med at la­de sig på­vir­ke af det, for­svin­der det jo på et tids­punkt, « for­tæl­ler Sa­ra Blæ­del. Læs me­re om Nor­dic Noir

på www. skod­s­borg. dk. Tv: Kri­mi­dron­nin­ger­ne Sa­ra Blæ­del og Camilla Läck­berg for­an de­res til­be­de­re på Kur­ho­tel Skod­s­borg. Midt: Blæ­del og Läck­berg i skøn for­e­ning. Øverst th: Sven­ske Camilla Läck­berg, om­gi­vet af si­ne fans. Ne­derst th: In­gen for­fat­te­rar­ran­ge­men­ter uden fans­hots. Sa­ra Blæ­del med fan. Fo­tos: Jep­pe Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.