Uven­tet aff ære

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE 06: 00 07: 20 08: 50 16: 45 18: 40 10: 20 11: 50 15: 00 22: 55 13: 25 21: 00 00: 35- 06: 00

Har­ry San­born er en be­ryg­tet play­boy i tresår­sal­de­ren, der af prin­cip kun in­vol­ve­rer sig med pi­ger un­der 30 år. Har­rys vel­løn­ne­de top­stil­ling i mu­sikin­du­stri­en med­fø­rer, at han ik­ke har svært ved at kom­me i kon­takt med kvin­der, der knap nok er halvt så gam­le som han selv. Har­rys se­ne­ste ero­bring er den un­ge Ma­rin, som ta­ger ham med på en we­e­kend- ud­fl ugt til sin mors som­mer­re­si­dens i det for­nem­me som­mer­hu­s­om­rå­de the Hamp­tons. Mod for­vent­ning vi­ser hu­set sig at væ­re be­bo­et af Ma­rins mor, den suc­ces­ri­ge sku­e­spil­for- fat­ter Eri­ca Bar­ry, der hol­der fe­rie sam­men med sin sø­ster Zoe. Har­ry og Ma­rin fl yt­ter og­så ind i hu­set, men Har­rys op­hold bli­ver imid­ler­tid ufri­vil­ligt for­læn­get, da han un­der seksu­el­le ud­fol­del­ser med Ma­rin får et min­dre hjer­te­an­fald og der­eft er skal hol­de sig i ro. Da Ma­rin skal til­ba- ge til Man­hat­tan, in­den Har­ry helt er kom­met til hæg­ter­ne, lover Eri­ca at bli­ve i som­mer­bo­li­gen og ta­ge sig af pa­tien­ten. Ind­led­nings­vis er der

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: kold luft mel­lem det uma­ge par, men eft er­hån­den be­gyn­der Har­ry at fø­le sig til­truk­ket af den in­tel­li­gen­te, stær­ke og mod­ne kvin­de. ( Ka­nal 4)

( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Ame­ri­kansk western fra 1939.

Dom­men er af­sagt, sag­de hun. En­gelsk kri­mi fra 1964.

( T) Dra­ma i cir­kus. En­gelsk dra­ma fra 1962. ( T) Las­sie ven­der hjem. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1943. ( T) Det be­gynd­te i Moskva. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1953. ( T) Sø­mænd på vulka­ner. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949. ( T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk komedie fra 1968. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. Rio Bra­vo. Ame­ri­kansk western fra 1959. ( T) Gør Carter kold. En­gelsk gangsterdrama fra 1971. ( T) Op­gør i un­der­ver­de­nen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1973. Nat- tv.

Di­a­ne Ke­a­ton og Ja­ck Ni­chol­son le­ve­rer frem­ra­gen­de præ­sta­tio­ner i den ro­man­ti­ske komedie ” Når du mindst ven­ter det” fra 2003. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.