Til spot­pris

Opel me­ner det al­vor­ligt med de­res før­ste mi­kro. Start­pri­sen for Karl er 79.990 kr.

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

PRISBASKER

Karl bli­ver Opels før­ste mi­kro­bil no­gen­sin­de, og at den stør­rel­se bil er vig­tig på det dan­ske mar­ked, vi­ser start­pri­sen, som im­por­tø­ren har for­hand­let på plads med ho­ved­kvar­te­ret i Rüs­sels­heim.

79.990 kro­ner er nem­lig be­lø­bet, som man skal smi­de for at få den så­kald­te indstig­nings­mo­del - Karl med Es­sen­tia- ud­styr. El­ler - at kal­de det for ud­styr er må­ske at gå lidt langt, for Opel Dan­mark har ban­ket pri­sen helt der­ned ved stort set at fjer­ne alt kom­fort­ud­styr fra bi­len.

SE­NE­STE NYT Det nød­ven­di­ge og for­ven­te­li­ge sik­ker­heds­ud­styr som seks air­bags, fem se­le­alar­mer og over­våg­ning af dæk­tryk­ket er na­tur­lig­vis stan­dard, men cen­tral­lås, el­r­u­der, juster­bart rat og elek­trisk ju­ste­ring af si­despej­le­ne må man kig­ge i bro­chu­ren ef­ter.

Karl Es­sen­tia har dog ra­dio. Men der­u­d­over kan man ik­ke til­sæt­te bi­len no­get som helst fa­briks­mon­te­ret ud­styr, bort­set fra me­tal­lak til 5.400 kr.

Men 79.990 kr. ser godt ud i re­k­la­mer­ne, hvil­ket man­ge kon­kur­ren­ter og­så be­nyt­ter sig af for at træk­ke kun­der til bu­tik­ker­ne. Og når først den po­ten­ti­el­le Karl- kø­ber står i bu­tik­ken, vil sæl­ge­ren of­te væ­re i stand til at lok­ke kø­be­ren op i en lidt bed­re ud­sty­ret og lidt dy­re­re mo­del.

Næ­ste va­ri­ant hed­der Enjoy, og mer­pri­sen er 20.000 kr. For den sum får man fart­pi­lot, aircon­di­tion, fjer­n­be­tjent cen­tral­lås, ju­ster­ba­re ho­ved­støt­ter, høj­deju­ster­bart rat og fø­rer­sæ­de, el­r­u­der for­an, blu­et­oo­th og elek­trisk ju­ster­ba­re si­despej­le med var­me.

Så man må si­ge, at det er et yderst ri­me­ligt be­løb for den mæng­de ud­styr, og man må for­mode, at man­ge Karl- kø­be­re vil fo­re­træk­ke Enjoyud­sty­ret.

Top­mo­del til 119.990 kr.

Cos­mo ko­ster yder­li­ge­re 20.000 kr., og så har man en alarm, der ad­va­rer ved ik­ke- mar­ke­re­de vogn­ba­neskift, kli­maan­læg, læ­der­rat med var­me, var­me i for­sæ­der­ne, split­bag­sæ­de, el­r­u­der bag, tå­ge­for­lyg­ter og 15 tom­mer alu­fæl­ge.

Au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem er ik­ke en mu­lig­hed, og der­for vil Opel Karl mak­si­malt kun­ne få fi­re ud af de fem at­trak­ti­ve stjer­ner i Eu­ro NCAPs crash­test.

Karl er 368 cen­ti­me­ter lang, præ­cis som en af mi­kroklas­sens mest rum­me­li­ge, Hyun­dai i10. Der­u­d­over er den al­tid 5- dørs og har tre sik­ker­heds­se­ler på bag­sæ­det. Mo­to­ren er den tur­bo­lø­se ud­ga­ve af den 3- cy­lin­dre­de ben­zin­mo­tor kendt fra bl. a. den nye Cor­sa og fra Adam. Den yder 75 he­ste­kræf­ter, kø­rer op til 23,3 km/ l og ud­le­der 99 gram CO2/ ki­lo­me­ter.

Opel Karl kom­mer til Dan­mark i au­gust.

Bil­lig­ste Opel Karl ko­ster un­der 80.000 kr. Men så mang­ler der helt ba­salt ud­styr. Ra­dio er dog med. For 99.990 kr. får man til gen­gæld en ve­lud­sty­ret mi­kro- Opel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.