En læk­ker ita­li­e­ner

Vin­ta­ge ’ 57 er en hyl­dest til den klas­si­ske Fi­at 500. ud­sty rs­mo­del solgt på varm ita­li­ensk luft og lækre fæl­ge

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

RE­TRO

Der sker ik­ke al­ver­den hos Fi­at for ti­den. I hvert fald ik­ke på vo­res si­de af bor­det, her hvor for­bru­ger­ne står.

Der er der langt mel­lem de nye vo­lu­men­pro­duk­ter. Bi­ler der kan løft e ar­ven eft er Fi­at 127, Fi­at Rit­mo, Fi­at Uno og Fi­at Pun­to.

Fi­at be­står i dag af en se­rie svært sæl­ge­li­ge ( i for­hold til for­dums salgstal) mo­del­ler som Pan­da, Pun­to og Qu­bo, og så en se­rie halv­dy­re liv­stils­mo­bi­ler i 500- fa­mi­li­en. Hvor sløjt det står til med nyhe­der­ne, il­lu­stre­rer den nye Fi­at 500 Vin­ta­ge ’ 57, som jeg er fl øjet til Tor­i­no for at se. Tek­nisk er den ma­gen til den Fi­at 500 vi fi k for små ot­te år si­den i 2007. Den to- cy­lin­dre­detwin- air tur­bo­mo­tor på 80 hk er af ny­e­re da­to, men re­sten af pak­ken er en om­gang re­tro- ma­ke- up af den – in­drøm­met – be­snæ­ren­de ita­li­en­ske slags. Den har få­et et par ind­ta­gen­de nye fæl­ge i re­tro­de­sign, hvidt tag, en læk­ker læ­der­ka­bi­ne og ud­styrs­li­sten tæl­ler bå­de kli­maan­læg og blu­et­oo­th. Pri­sen lan­der på 182.990 kr, når den sæt­tes til salg hos de dan­ske Fi­at- for­hand­le­re til maj. For­vent og­så et skar­pt lea­sing­til­bud i ret­ning af 5.000- 10.000 kr. i ud­be­ta­ling, ca. 3.000 kr. om må­ne­den over 36 mdr. med 15.000 km om året.

STOP! Lad væ­re

Her bur­de den kri­ti­ske mo­torjour­na­list rå­be: Stop! Lad vær. Gå væk. Det er gaaaaam­mel vin på en halv­ny fl aske. Men så rul­ler ita­li­e­ner­ne al­le de­res lækre liv­stils pr- ka­no­ner i stil­ling. Præ­sen­ta­tio­nen er hen­lagt til Fi­ats hi­sto­ri­ske sam­ling. Per­so­na­let er klædt i 50’ er out­fi ts, der er ind­ret­tet dag­li­ge­stu­er i 50’ er look, og selv sto­le­ne pres­sen bæn­kes i til sel­ve præ­sen­ta­tio­nen, er bi­o­gr­af­sæ­der fra 50’ er­ne. En læk­kert pro­du­ce­ret præ­sen­ta­tions­fi lm la­vet i 50’ er stil rul­ler over en storskærm. Bud­ska­bet er en hyl­dest til året 1957. Det var året vi fi k den før­ste Sput­nik, Fe­de­ri­co Fel­li­ni vandt en Oscar og Fi­at lan­ce­re­de den klas­si­ske Fi­at 500. En bil der solg­te i næ­sten fi re mil­li­o­ner ek­sem­kla­re frem til pen­sio­nen i 1975. En glad lil­le bil, en op­ti­mi­stisk bil, en bil der brag­te fi re­hju­let mo­bi­li­tet til ita­li­e­ner­ne, der i sam­me pe­ri­o­de op­le­ve­de et hi­sto­risk vel­færds­hop. Se­an­cen slut­ter med en li­ve­op­træ­den i 50’ er stil og hash­tag­get # fe­e­li­ta­li­en.

Og det gør vi så. Fø­ler os ita­li­en­ske. Be­stil­ler en cap­puc­ci­no ( al­le­re­de her dum­per jeg ind­føds­ret- prø­ven, da ita­li­e­ner­ne al­drig kun­ne drøm­me om at drik­ke cap­puc­ci­no eft er mid­dag, og klok­ken er 13), og får ta­get mit bil­le­de sam­men med bi­len i en hi­sto­risk kulis­se. Den er fed. Den nye Vin­ta­ge ’ 57. Der er ik­ke plan­lagt no­gen test­kør­sel af den, for som Fi­at ud­mær­ket godt ved, så har al­le jour­na­li­ster­ne kørt bi­len før. Den er jo ik­ke ny. Og så kan vi og­så ta­ge et en­kelt glas rød­vin til froko­sten. For vi fø­ler os jo ita­li­en­ske.

Fal­der for char­men

Det vi ved om Fi­at 500 er, at kø­re­e­gen­ska­ber­ne er ude­mær­ke­de, uden at im­po­ne­re, at ma­te­ri­a­le­kva­li­te­ten i ka­bi­nen ik­ke læn­ge­re er klas­se­le­den­de ( den nye Vin­ta­ge ’ 57 læ­der­ka­bi­ne er en und­ta­gel­se. Den er vir­ke­lig læk­ker!), den to- cy­lin­dre­detwi­nair­motor stø­jer me­re end kon­kur­ren­ter­nes 3- cy­lin­dre­de mo­to­rer ( bil­nør­der vil el­ske det, al­le an­dre fi nde det ir­ri­te­ren­de) og så kræ­ver det et FDM øko­kør­sels­kur­sus, at få bi­len til at kø­re rig­tigt langt på li­te­ren. Pri­sen på 182.990 kr. er me­get for den pak­ke – vur­de­ret ud fra et til­stræbt ob­jek­tivt syns­punkt.

Bil­køb hand­ler dog ik­ke om ob­jek­ti­vi­tet. Gjor­de det det, så vil­le al­le an­dre mær­ker end de kore­an­ske, Toy­o­ta og Sko­da ha­ve et pro­blem. Bil­køb hand­ler om fø­lel­ser. Ser jeg læk­ker ud i den her bil? Pas­ser den til mit ima­ge? Og så na­tur­lig­vis om den le­ver op til di­ne ba­sa­le be­hov, men det gør stort set al­le bi­ler med fremad­ret­te­de gear. Den Fi­at 500 vi fi k i 2007 er en kæm­pe suc­ces, for­di den ta­ler til vo­res fø­lel­ser. Den er solgt i over 1,5 mio. ek­sem­kla­re, og den gør det sta­dig­væk godt. Er der bed­re bi­ler til 119.990 kr ( bil­lig­ste ud­ga­ve af Fi­at 500). Helt sik­kert! Det er sta­dig­væk rig­tigt me­get for en bil, der ik­ke er stort stør­re end en Volkswa­gen Up til 89.900 kr.

Men den nye Vin­ta­ge ’ 57 ver­sion gør det som Fi­at 500 gør bedst. Den char­me­rer. Jeg kan se mig selv i den. Læg der­til, at læ­der­ka­bi­nen er van­vit­tig læk­ker, de nye fæl­ge vir­ke­ligt fe­de og så er jeg en af dem, der rent fak­tisk el­sker den 2- cy­lin­dre­de mo­tors krad­se lyd. Jeg er solgt. Fø­ler mig for­bløff en­de ita­li­ensk. De­ler du min en­tu­si­as­me for ita­li­ensk fod­bold, mad, rød­vin og for­mid­dagskaff e, så vil du og­så el­ske den. Hvis ik­ke, så køb en Sko­da Mii iste­det., den bli­ver du ti gan­ge gla­de­re for. Ene­ste må­de at af­gø­re det på, er at ta­ge en prø­ve­tur og se om # fe­e­li­ta­li­en bi­der på dig. Vi var in­vi­te­ret af Fi­at

Hvidt tag, nye fæl­ge og en læ­der­ka­bi­ne. Så­dan - ita­li­en­ske Fi­at har skabt end­nu en ud­styr­s­ver­sion af den char­me­ren­de Fi­at 500, den­ne gang med end­nu me­re re­troklang og nav­net Vin­ta­ge ´ 57.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.