Hund­e­hus med kat­t­e­lem

An­tal­let af Mi­ni- va­ri­an­ter vok­ser. To ek­stra si­de­dø­re og en bag­dør gør dog ik­ke den 5- dørs Mi­ni til en fuld­blods fa­mi­lie­bil

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

HAT­CH­BA­CK

Lad mig ind­le­de med en ad­var­sel: For ana­lo­gi­er til dy­re­nes ver­den vil væ­re van­ske­li­ge at und­gå i den­ne test, hvor ny­e­ste hund­e­hus ta­ges un­der be­hand­ling. Så er ad­vars­len i hvert fald bragt, hvis no­gen skul­le fi nde ana­lo­gi­er­ne lidt for søg­te.

Først en lil­le præ­sen­ta­tion: Da­gens midt­punkt er den 5- dørs Mi­ni Coo­per. Her med BMWs 3- cy­lin­dre­de 1,5 li­ters ben­zin­mo­tor og 136 he­ste­kræft er. Ra­cing Gre­en- la­ke­ret med hvi­de stri­ber på mo­tor­hjel­men, hvidt tag og hvi­de spejl­hu­se. Frapris: 269.700 kr. og al­le­re­de hér en af de fi ne­re ra­cer. Til­før den lidt ud­styr, og den sprin­ter lyn­hur­tigt på den an­den si­de af 300.000 kr.

Hun­de­hu­sets sto­re bag­dør og de to ek­stra, re­el­le si­de­dø­re er et for­søg på at sik­re en at­trak­tiv Mi­ni Coo­per til de par, som i et øje­bliks ro­man­tisk hen­gi­ven­hed har av­let små­folk. At st­u­ve yng­let ind i bar­ne­sto­le­ne på bag­sæ­det af en 3- dørs Mi­ni kræ­ver bå­de smi­dig­hed af en an­den ver­den og en ud­vi­det yo­ga­ek­sa­men, men med to bag­dø­re kan min­dre gø­re det.

Den 5- dørs er 16 cen­ti­me­ter læn­ge­re ( 398 cm) end den 3- dørs, ak­sel­af­stan­den er øget med syv cm ( 257 cm), og ba­ga­ge­rum­met er vok­set fra 211 til 278 li­ter, og da bag­dø­re­ne åb­ner gan­ske bredt, kan den lil­le fa­mi­lie med lidt snilde og kun­sten at pak­ke let - me­get let - sta­dig væ­re stre­et- smar­te. De be­hø­ver ik­ke fal­de i sta­tioncar-, MPV- el­ler ul­ti­ma­tivt slemt i Post­mand Per- fæl­den for at med­brin­ge øn­skebør­ne­ne.

Hvis for­æl­dre til te­e­na­ge­re over- ve­jer bi­len, bør bør­ne­ne dog ik­ke væ­re ret me­get over 170 cm i høj­den, for så be­gyn­der det at kni­be med plad­sen. Mi­ni Coo­per an­no 2015 er tred­je ge­ne­ra­tion af den nye Mi­ni, før­ste kom i 2001, og den er et af de mest vel­lyk­ke­de for­søg på at gå re­tro. Det er lyk­kes at genop­li­ve 1960’ er­nes Mi­ni, og selv om der er langt fra 1960’ er­nes 305 cm kor­te Mi­ni, sør­ger det kon­se­kven­te design og de be­va­re­de go­cart- ag­ti­ge kø­re­e­gen­ska­ber for, at Mi­ni Coo­per- kø­ber­ne i dag er li­ge så gla­de i lå­get, som de var for 40- 50 år si­den.

Selv om den 5- dørs er ca. 60 ki­lo tun­ge­re ned den 3- dørs, kø­rer den knivskar­pt. Gea­re­ne i den 6- trins ma­nu­el­le gear­kas­se smæk­kes ind med små hånd­ledsvrik, tænk på linj­en gen­nem sog­ne­ve­jens næ­ste sving­kom­bi­na­tion, og Mi­ni­en fi nder næ­sten selv vej. Den er som hval­pen, der kon­stant ven­der til­ba­ge til eje­ren med pin­den - kast pin­den, og hval­pen spæ­ner eft er den med højt hæ­vet ha­le. Ut­ræt­te­ligt.

Den 3- cy­lin­dren­de mo­tor bi­dra­ger til hval­pens ve­l­o­p­lag­te le­ge­sy­ge. 136 he­ste­kræft er og ik­ke mindst et mo­ment på 220 Nm helt ne­de fra 1.250 om­drej­nin­ger i mi­nut­tet gør, at kon­di­tio­nen er i top. Hel­ler ik­ke ved hø­je om­drej­nin­ger gi­ver den fortabt, og får den fl ere, så ac­cep­te­rer den det. Uden at mi­ste pu­sten. Den 1,5 li­ters tur­bo­mo­tor er ve­l­o­p­lagt som få.

Hvis man ik­ke kom­man­de­rer hval­pen på plads og sæt­ter snoren på, hol­der den al­drig op, og pri­sen er en be­ty­de­lig tørst. Den lø­ber langt un­der de 21,3 km/ l, som spe­ci­fi ka­tio­ner­ne be­bu­der. Men så­dan er det med de små tur­bo­ben­zi­ne­re - med varsom­hed og let spe­e­der­fod kan man fak­tisk kø­re langt på li­te­ren, men skal tur­bo­ens po­ten­ti­a­le ud­nyt­tes, kræ­ver den no­get brænd­stof.

Ri­me­lig pris

Pri­sen var jeg kort in­de på - med lidt ud­styr slår 300.000 kr. næp­pe til, men i for­hold til kon­kur­ren­ter som Al­fa Ro­meo MiTo QV og Ci­troën DS 3 Sport, der kun fås som 3- dørs, og Au­di A1 Sport­ba­ck er pri­sen ik­ke skræm­men­de.

Med Mi­ni Coo­per 5- dørs i car­por­ten har man en af vil­la­ve­jens mest gi­ven­de og fi ne­ste ra­cer, og så er 300.000 kr. vel ik­ke for me­get. Man kan bar­be­re start­pri­sen ned til den kvar­te mil­li­on ved at væl­ge Mi­ni One med 102 hk. Ræk­ker den og Coo­pe­rens 136 hk ik­ke, fås den lyn­hur­ti­ge og end­nu sjove­re Coo­per S med fi re cy­lin­dre og 192 hk. Til knap 375.000 kr. plus ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.