Fan­ta­sti­ske Toy­o­ta

Vi så en del bi­ler, før vi køb­te. Toy­o­ta Cor­ol­la gav os plads for pen­ge­ne

BT - - BILER - Tekst: Fo­to:

HVOR­FOR KØ­RER DU TOY­O­TA COR­OL­LA?

For­di det helt igen­nem er en kva­li­tets­bil. Vi sy­nes og­så, det var en smart bil, som er bå­de so­lid og hold­bar, og som har et stort ba­ga­ge­rum, hvil­ket be­ty­der me­get for os.

Des­u­den var Cor­ol­la­en en vel­holdt bil, og det pas­ser os godt, for vi pas­ser me­get på vo­res ting. Vi me­ner og­så, at pri­sen hol­der ri­me­ligt godt.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Bi­len gi­ver en kæm­pe­stor fri­hed, f. eks. når vi skal be­sø­ge vo­res fa­mi­lie i Dan­mark, og når vi skal kø­re lan­ge tu­re til eu­ro­pæ­i­ske by­er.

Bi­len gør det lo­gi­sti­ske me­get nem­me­re.

HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL?

På et nor­malt år kø­rer vi om­kring 10.000 km. Men da vi var på fl ere bil­tu­re et år, nå­e­de vi op på 15.000 km. Her var vi bl. a i Sto­ck­holm, og kør­te rundt i Bel­gi­en, Tys­kland m. v.

HAR DU FÅ­ET FARTBØDER?

Nej, jeg har al­drig få­et fartbøder, men kun to P- bø­der, en i Dan­mark og en i Sve­ri­ge. Dø­dær­ger­ligt, ved den dan­ske bø­de holdt jeg 20 cm for langt frem­me.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Jeg kun­ne godt tæn­ke mig en VW Pas­sat, di­e­sel, der kø­rer læn­ge­re på li­te­ren, end vo­res nu­væ­ren­de bil, der desvær­re kun kø­rer 16 km på li­te­ren.

Vi har og­så kig­get på en smart VW Golf. Al­ler­helst vil­le jeg ha­ve en Tesla, lyd­løs, lyn­hur­tig og øko­no­misk, men den ER alt for dyr for os.

EN VILD BILOPLEVELSE?

På Grøn­land da vi mi­ste­de vej­gre­bet i vo­res Hil­ux. Hel­dig­vis fi k vi bi­len ud i ra­bat­ten, hvor der ik­ke var nær så glat.

End­nu vær­re var det på en sa­fa­ri­tur til Tan­za­nia. En stor, vred ha­ne­le­fant var ble­vet vred på os, for­di vi var kom­met mel­lem den og dens fa­mi­lie. Vi fl yg­te­de i bi­len, og fryg­te­de, at ele­fan­ten vil­le væl­te vo­res bil. Det var no­get, vi hav­de læst om, var sket for an­dre.

Hel­dig­vis op­gi­ver den vre­de ele­fant, og vo­res gu­i­de var ret ry­stet. Vi var lidt nervø­se for et even­tu­elt ele­fant- an­greb.

Her­dis Preil Dam­berg fra DRs vejr er glad for den prak­ti­ske Cor­ol­la. Der dog godt må skif­tes ud en dag med en tysk Volkswa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.