Eff ek­tiv og ele­gant

Leon får ny­e­ste øko- tek­nik fra Volkswa­gens hyl­der, og det gør Leon ST til den per­fek­te fa­mi­lie­bil på pa­ra­me­trer som pris, design, plads og hver­dags­du­e­lig­hed

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

STA­TIONCAR

Det klas­si­ske di­lem­ma mel­lem di­e­sel og ben­zin be­ror på et par ufor­e­ne­li­ge pa­ra­me­tre. Di­e­sel er frem­ra­gen­de og øko­no­misk til de lan­ge tu­re, mens ben­zin fun­ge­rer langt bed­re på små­tu­re­ne rundt i lo­kal­mil­jø­et. Men Volkswa­gen­grup­pen la­der til at ha­ve løst di­lem­ma­et med de­res Acti­ve Cy­lin­der Te­ch­no­lo­gy ( ACT), og nu er tek­no­lo­gi­en lan­det i den smuk­ke og prak­ti­ske Leon ST - sta­tioncar­ud­ga­ven af den span­ske Golf.

Den har nem­lig få­et den ba­ne­bry­den­de 1,4 TSI ACT tur­bo­ben­zin­mo­tor på 150 hk un­der kø­ler­hjæl­men, og henover en testu­ge im­po­ne­rer den. ACT- tek­no­lo­gi­en går ud på at spa­re brænd­stof. Rent me­ka­nisk be­ty­der det, at mo­to­ren kob­ler to cy­lin­dre fra ne­de på krum­tap­pen, så de står helt stil­le, når ik­ke bi­len har brug for kræf­ter. Så går bi­len fra at væ­re en fi re- til at væ­re en to- cy­lin­dret bil, og det spa­rer brænd­stof. Og det fun­ge­rer i den vir­ke­li­ge ver­den. På en al­min­de­lig mor­gen­pend­ling på 60 ki­lo­me­ter, præ­ste­rer bi­len ca. 18,5 km/ l ( den er of­fi ci­elt op­gi­vet til 21,3 km/ l). På sam­me ru­te le­ve­rer en Sko­da Fa­bia 1,2 TSI med 90 hk ca. 15 km/ l, ( den er of­fi ci­elt op­gi­vet til 21,1 km/ l). Ved sam­me vej­r­for­hold og kør­sels­møn­ster. For­kla­rin­gen er den simp­le, at de 30 af ki­lo­me­ter­ne fo­re­går på mo­tor­vej, og hol­der man Leon ST på sta­bi­le 110 km/ t, så slår to af cy­lin­dre­ne fra. Så fra at cru­i­se i en 1,4 TSI med fi re cy­lin­dre, så er det i prak­sis kun en 0,7 li­ter mo­tor på to- cy­lin­dre, der klaprer ude un­der kø­ler­hjel­men. Det er tek­nisk set en re­la­tivt kom­pli­ce­ret kon­struk­tion, men fra plad­sen bag rat­tet, fun­ge­rer tek­nik­ken upro­ble­ma­tisk. Det gør den øko­no­misk - og­så på de læn­ge­re tu­re, der tra­di­tio­nelt er di­e­sel­bi­lens hjem­me­ba­ne. 18,5 km/ l er næ­sten på ni­veau med hvad en 1,6 TDI med di­e­sel­mo­tor vil præ­ste­rer i den vir­ke­li­ge ver­den. Og på de kor­te tu­re har 1,4 TSI ACT al­le de fordele, som ben­zin­mo­to­ren nor­malt har. Den når hur­tigt sin drif­stem­pe­ra­tur, og le­ve­rer en kvik kø­re­op­le­vel­se tak­ket væ­re de 150 hk.

Leon ST er skar­pt de­sig­net, og selv­om design er en sub­jek­tiv smags­sag, så tør jeg godt læg­ge navn til at kal­de den bå­de ele­gant og ka­rak­ter­fuld. Ba­ga­ge­rum­met er på 587 li­ter, og selv­om ka­bi­nen er en anel­se ke­de­ligt ind­ret­tet, så fejl­er funk­tio­na­li­te­ten in­gen­ting. Så prak­tisk ind­ret­tet i sta­tioncar­for­ma­tet til he­le ker­ne­fa­mi­li­en og øko­no­misk på bå­de lan­ge tu­re og smut­tu­ren ned til Su­perbrugs­en. Pri­sen ly­der på 293.400 kr., og det er kun 13.000 kr. me­re end en 1,4 TSI med kun 125 hk, som til­med kø­rer kor­te­re på li­te­ren.

Cy­lin­der­frakob­ling er en avan­ce­ret, men og­så ret ef­fek­tiv må­de at spa­re ben­zin på. Der kan fyl­des 587 li­ter i ba­ga­ge­rum­met på Se­at Leon sta­tioncar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.