Gu­i­de: For­års­kla

Giv bi­len den helt sto­re for­års­ren­gø­ring. En kl­ar­gø­ring af­slø­rer al­tid små fejl og mang­ler, og så gør den bi­len me­re værd

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

GU­I­DE

Kan I mær­ke det? For­å­ret er i luf­ten. Det be­ty­der, at vejvæ­se­net har kørt de­res rust- frem­kal­den­de salts­pre­de­re i ga­ra­ge for som­me­ren, og der­med er det tid til den år­li­ge for­års­kl­ar­gø­ring af bi­len.

1.500 kr. el­ler gør- det- selv løs­nin­gen? Den let­te løs­ning er at kø­re til et bil­ple­je­cen­ter. Her kan du for ca. 1.500 kr. få bi­len va­sket og po­le­ret ud­ven­digt og fæl­ge­ne ren­set. Ind- ven­digt bli­ver ka­bi­nen støv­su­get og va­sket, og vin­du­er­ne pud­set. Even­tu­el­le lugt­ge­ner fjer­nes og­så, så bi­len står, som hav­de du li­ge hen­tet den hos din lo­ka­le brugt­vogns­pus­her.

Men du kan og­så gø­re det selv. Det ta­ger rask væk en for­mid­dag, men du kom­mer i bund med din bil og fin­der even­tu­el­le rid­ser i lak­ken og stjer­ner i ru­der­ne, som du ik­ke hav­de set før. Og når du nu er i gang, er det op­lagt li­ge at tjek­ke dæk­møn­ster, dæk­tryk, bi­lens væ­ske­ba­lan­ce og samt­li­ge lys på bi­len.

Vi vil­le til hver en tid spa­re de 1.500 kr. og kla­re for­års­kl­ar­gø­rin­gen selv.

Først ude...

Start med at va­ske bi­len hjem­me i ind­kørs­len. Før­ste trin er at væ­de fæl­ge­ne i fæl­grens, som li­ge skal stå og ar­bej­de i 10- 15 mi­nut­ter, in­den fæl­ge­ne bør­stes, og du skyl­ler ef­ter med vandslan­gen. Der­ef­ter gø­res he­le bi­len våd. Så er den sat i blød. Hæld lidt bils­ham­poo i en spand og fyld den med varmt vand. Start med at va­ske ta­get med bør­sten og ar­bejd dig så nedad. Vask med en blød bør­ste i cir­kel­be­væ­gel­ser, og hver gang du har va­sket et felt ( ta­get, for­r­u­den, kø­ler­hjel­men osv.), så skyld ef­ter med rent vand. Ved at star­te med ta­get, får du ik­ke sham­poo el­ler be- skidt vand på de fel­ter, du al­le­re­de har va­sket. Un­der­vejs op­da­ger du gi­vet­vis små rid­ser i lak­ken og kan vur­de­re, om det er no­get, du vil ha­ve ord­net. Er bi­len halv­gam­mel, er det og­så ved en grun­dig ma­nu­el bilvask, du op­da­ger de før­ste bob­ler af den rust, som al­le bi­ler får på et el­ler an­det tids­punkt.

Ef­ter den ma­nu­el­le vask kø­rer du ned i den lo­ka­le va­ske­hal. Nu tæn­ker du nok, at bi­len jo er va­sket. Men man skal man ha­ve saltre­ster og an­det vin­ter­snask fjer­net fra un­der­vog­nen, og så er der in­gen vej uden om en ma­skin­vask. Vælg den helt sto­re guld­vask, og bi­len får sam-

LØR­DAG 4. APRIL 2015 ti­digt et lag be­skyt­ten­de voks. Når du kom­mer hjem, ta­ger du even­tu­el­le vå­de plet­ter med et va­ske­skind, hvor­ef­ter vok­sen pud­ses af ru­der­ne med al­min­de­lig glas­rens.

Så in­de...

Ind­ven­digt står der støv­sug­ning på pro­gram­met, når ka­bi­nen er tømt for vand­fla­sker, le­ge­tøj el­ler tom­me ta­keaway- papkrus. Og måt­ter. Måt­ter­ne skal ud i so­len og tør­re igen­nem, og der­ef­ter skal de tæ­ves, så ik­ke et støv­korn kan klam­re sig til dem. Sørg for at kom­me godt ned mel­lem sæ­der­ne med støv­su­ge­ren, for en glemt ro­sin kan bli­ve en ube-

Kno­fedt og det rig­ti­ge værk­tøj er alt, der skal til, for at du selv kan kl­ar­gø­re bi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.