Den sto­re Re­nault er til­ba­ge

Re­nault har gjort en mas­se godt på de­sign­si­den i den nye Es­pa­ce, men kø­re­e­gen­ska­ber­ne kun­ne væ­re bed­re

BT - - BILER - Gert Nielsen gert@ bi­len. dk

KO­LOS

Da Re­nault i 1980er­ne så, hvor­dan ame­ri­kan­ske bilmærker ud­vik­le­de mpv’ere tænk­te fransk­mæn­de­ne, at der måt­te væ­re plads til den slags bi­ler i Eu­ro­pa og­så.

Og som sagt så gjort. I et sam­ar­bej­de med Ma­tra blev Re­nault Es­pa­ce ud­vik­let, og om­end den ik­ke blev no­gen suc­ces fra start, så ud­vik­le­de sal­get sig so­lidt hen over åre­ne, og nu er fransk­mæn­de­ne så nå­et til ver­sion fem af kæm­pe­bi­len.

Den er til gen­gæld helt an­der­le­des end for­gæn­ge­ren, der nær­mest så ud som om ka­bi­nen var byg­get udenom de syv plad­ser, og så var der ik­ke ret me­get me­re design over det.

Helt an­der­le­des er det med den ny­e­ste mo­del. Den er ble­vet en smu­le kor­te­re, end den for­læn­ge­de ud­ga­ve af den gam­le, og den er ble­vet en del la­ve­re. Sam­ti­dig er ak­sel­af­stan­den øget. Sam­men med stør­re hjul og stør­re fri­høj­de er det ble­vet til et ret vel­lyk­ket design, der fj er­ner det klod­se­de ud­se­en­de helt og al­de­les fra den gam­le.

Ind­ven­digt er der og­så sket gan­ske mar­kan­te til­tag. Ka­bi­nen er fl ot og er klart ryk­ket et par klas­ser op i bå­de design og kva­li­tet. Som tid­li­ge­re fås Es­pa­ce med op til syv­sæ­der ( ek­straud­styr til 12.000 kr.), og på ræk­ke to er der gi­gan­tisk god plads i de tre en­kelt­sto­le, der kan ryk­kes frem og til­ba­ge. Men ba­ger­ste ræk­ke er fort­sat kun for me­get små men­ne­sker med me­get kor­te ben. En vok- sen vil næp­pe fø­le sig sær­ligt godt til­pas her.

Så vi har en bil, der er fl ot bå­de ind­ven­digt og ud­ven­digt. Den er med si­ne 4,85 me­ter og­så en ret vel­vok­sen bil.

Den in­ter­na­tio­na­le præ­sen­ta­tion fi nder sted i syd­fran­ske Proven­ce, hvor prø­ve­kørs­ler­ne og­så fo­re­går. Og det er så her, at der kom­mer lidt grus i ma­ski­ne­ri­et, el­ler ma­ski­ne­ri­et er må­ske en for­kert be­teg­nel­se, for de to mo­tormodel­ler 1,6 di­e­sel med 160 he­ste og 2- li­ters ben­zin med 200 he­ste var fak­tisk me­get vel­kø­ren­de. Næ, det er re­sten af se­tup’et, der godt kun­ne væ­re stram­met bed­re op. Un­der­vog­nen er for slat­ten, den be­væ­ger sig unød­ven­digt me­get bå­de op og ned og i si­de­værts be­væ­gel­se. Nu er ve­je­ne i det om­rå­de vi prø­ve­kør­te i ik­ke li­ge­frem af den mest jæv­ne støb­ning, men omvendt er bi­len byg­get i Frank­rig, og min for­vent­ning vil­le nok væ­re, at de to ting pas­se­de godt sam­men. Men det gjor­de de ik­ke. Min med­kø­rer kla­ge­de over kø­re­sy­ge, og selv kun­ne jeg og­så mær­ke ma­ven rumle eft er en mas­se sving, og ujævn­he­der, hvor der gik for lang tid in­den un­der­vog­nen faldt på plads igen.

Man kan som ek­straud­styr til­kø­be en pak­ke, hvor man kan stil­le kø­re­pro­gram­mer­ne, her­un­der og­så un­der­vog­nen i for­skel­li­ge ni­veau­er med kom­fort som den blø­de­ste til sport som den hår­de­ste. Alt­så det hjalp at kom­me i sport­sindstil­lin­gen, men sta­dig var un­der­vog­nen for lang tid om at fal­de på plads. Til­kø­ber man ik­ke pak­ken, får man no­get der er en mel­le­mindstil­ling mel­lem de to yder­punk­ter.

Kom­mer i to ud­ga­ver

På mo­tor­vej­en der­i­mod er Es­pa­ce en gan­ske kom­forta­bel sag, som frem­træ­der me­get sta­bilt. Den er en smu­le for si­de­vinds­føl­som, men ik­ke no­get der er vir­ke­ligt ge­ne­ren­de.

I Dan­mark kom­mer Es­pa­ce i to ud­ga­ver beg­ge med di­e­sel med en­ten 130 el­ler 160 he­ste­kræft er. Vi fi k desvær­re ik­ke mu­lig­hed for at te­ste den lil­le, men eft er­som den med 160 he­ste vir­ker me­get over­skud­s­ag­tigt i sam­ar­bej­de med den sek­strins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se, så må man for­mode, at den med 130 he­ste og­så vil kun­ne kla­re sig om­end nok ik­ke med ret me­get at gi­ve af, men Dan­mark er jo og­så et fl adt land.

Der er to ud­styrsni­veau­er nem­lig med Life som ba­sis og Zen som top­pen. Pri­sen for bil­lig­ste ud­ga­ve med 130 he­ste ly­der på 514.900 kro­ner, mens dy­re­ste pris­skilt er 626.900 kro­ner.

Ba­sis­ud­ga­ven er rig­tig ve­lud­sty­ret, så de fl este vil sik­kert ik­ke sav­ne no­get, men vil man of­re ek­stra pen­ge, så er mu­lig­he­der­ne sto­re for Re­nault til­by­der den helt sto­re elek­tro­ni­ske pak­ke, hvor langt de fl este ting man kan få til en bil fi ndes. Det me­ste i Es­pa­ce be­tje­nes via den sto­re på høj­kant pla­ce­re­de mul­tiskærm, der nær­mest lig­ner en iPad. En an­den usæd­van­lig ting, der er stan­dard, er LED- lys he­le vej­en igen­nem.

Brænd­sto­fø­ko­no­mi­en ly­der på 22,2 km/ l for den lil­le og 21,3 km/ l for den sto­re, og det er gan­ske frem­ra­gen­de - stør­rel­sen ta­get i be­tragt­ning. No­get af for­kla­rin­gen er bed­re mo­to­rer, en an­den er, at væg­ten i gen­nem­snit er fal­det med 250 ki­lo i for­hold til for­gæn­ge­ren.

Re­nault, der kækt kal­der bi­len en SUV – hvil­ket den ik­ke er – reg­ner med at sæl­ge om­kring 300 styk om året i Dan­mark, mest som fi rma­bi­ler. Og her er beskat­nings­pri­sen vig­ti­ge­re end den vej­le­den­de ud­salgs­pris. Den be­gyn­der på 378.294 kro­ner. Es­pa­ce kom­mer på det dan­ske mar­ked i maj i år.

Vi var in­vi­te­ret af Re­nault

Re­nault Es­pa­ce er ble­vet en flot, spor­ty sag at se på. Sto­re fæl­ge gi­ver ek­stra dy­na­mik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.