Han afl øser Bjar­ne Ri­is

Ste­ven de Jongh er ny boss hos Tin­koff - Saxo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HOL­LÆN­DER I SPID­SEN Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Ste­ven de Jongh får kys af præ­miepi­ger ef­ter en af kar­ri­e­rens sej­re som ak­tiv cy­kel­ryt­ter. Nu er hol­læn­de­ren sat i spid­sen som le­den­de sport­s­di­rek­tør for Tin­koff- Saxo i ste­det for Bjar­ne Ri­is. Fo­to: Reu­ters

Tin­koff - Saxo har få­et ny chef for sport­s­di­rek­tø­rer­ne. Det bli­ver den tid­li­ge­re hol­land­ske ryt­ter Ste­ven de Jongh, der frem­over bli­ver hol­dets le­den­de sport­s­di­rek­tør og der­med re­elt er­stat­ter Bjar­ne Ri­is, der in­den fy­rin­gen hav­de ti­tel af ’ team ma­na­ger’.

Ste­ven de Jongh bli­ver an­svar­lig for den stra­te­gi­ske lang­tids­plan­læg­ning for hol­det og løbs­ka­len­de­ren. Di­rek­tør Ste­fa­no Fel­trin får en me­re ak­tiv rol­le i hol­dets sport­s­li­ge le­del­se, skri­ver Tin­koff - Saxo i en pres­se­med­del­el­se .

Det er værd at be­mær­ke, at der fort­sat er plads til de to dan­ske­re, Lars Mi­cha­el­sen og Ni­cki Sø­ren­sen, hvis frem­tid på hol­det el­lers må si­ges at ha­ve væ­ret usik­ker eft er Bjar­ne Ri­is’ exit.

Pa­ra­doksal be­slut­ning

Det vir­ker må­ske pa­ra­doksalt, at Ste­ven de Jongh bli­ver ny le­den­de sport­s­di­rek­tør set i ly­set af, at en af for­kla­rin­ger­ne på fy­rin­gen af Bjar­ne Ri­is har væ­ret, at dan­ske­ren hav­de for­sva­ret de Jongh, som blev kri­ti­se­ret af Oleg Tin­kov, der kræ­ve­de, at Ri­is selv over­tog de Jong­hs rol­le som chef un­der eta­pe­lø­bet Tir­renoAdri­a­ti­co. Det af­vi­ste Ri­is, som eft er et højlydt skæn­de­ri først blev sus­pen­de­ret og si­den fy­ret.

Men nu har Tin­kov og Fel­trin alt­så be­slut­tet sig for at for­frem­me de Jongh, som i slut­nin­gen af 2012 blev fy­ret fra Team Sky eft er at ha­ve in­drøm­met, at han hav­de brugt do­ping i lø­bet af sin ak­ti­ve kar­ri­e­re.

» Vi har et stærkt hold af ryt­te­re, som bli­ver le­det af en dyg­tig grup­pe sport­s­di­rek­tø­rer. Ste­ven har vist sit værd, og vi me­ner, at han er den rig­ti­ge til at le­de den­ne grup­pe, sam­ti­dig med at han fort­sæt­ter sit dag­li­ge ar­bej­de. Jeg vil og­så få en me­re ak­tiv rol­le i den sport­s­li­ge le­del­se, så jeg sam­men med Ste­ven kom­mer til at de­le den ar­bejds­byr­de, som Bjar­ne Ri­is hav­de, « si­ger Ste­fa­no Fel­trin.

Glad for ny rol­le

De Jongh glæ­der sig over sin nye rol­le.

» Jeg er lyk­ke­lig over at bli­ve ud­nævnt til le­der for en stærk grup­pe af ek­stremt kom­pe- ten­te sport­s­di­rek­tø­rer. Jeg er be­kendt med an­sva­ret, men jeg vil sam­ti­dig fort­sæt­te med at løft e bar­ren for hol­det, « si­ger hol­læn­de­ren.

» Vo­res sto­re mål for sæ­so­nen er Al­ber­to Con­ta­dors Giro- Tour- double og klas­si­ker­ne for Pe­ter Sa­gan. Al­ber­tos for­be­re­del­ser til det­te kræ­ven­de mål går præ­cis som plan­lagt. Jeg har stå­et i spid­sen for Al­ber­to det se­ne­ste år, og det vil jeg fort­sæt­te med at gø­re i den­ne sæ­son. «

Men Sa­gan er og­så vig­tig for den nye le­den­de sport­s­di­rek­tør.

» Pe­ter Sa­gan har to sto­re løb for­u­de, Flan­dern Rundt og Pa­ris- Rou­baix, og vi vil fo­ku­se­re på at for­bed­re hans præ­sta­tio­ner eft er den svæ­re an­den halv­del af sæ­so­nen, som han op­le­ve­de sid­ste år, « si­ger de Jongh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.