Tin­ko­vs nye ri­de­fo­ged

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR SVÆRT ik­ke at slå et skævt smil op, da Tin­koff - Saxo i går off ent­lig­gjor­de hol­dets nye struk­tur. Ik­ke for­di hol­læn­de­ren Ste­ven de Jongh nu er for­frem­met til le­den­de sport­s­di­rek­tør, men for­di man i skyn­din­gen hav­de få­et re­tou­che­ret hans lands­mand Tri­stan Hoff man ud af bil­le­det.

Fejl­en blev hur­tigt ret­tet på en eft er­føl­gen­de mail. Svæ­re­re er det ik­ke at klip­pe og kli­stre i den di­gi­ta­le tidsal­der. Men hvis det var ud­næv­nel­sen af De Jongh, som løb med over­skrift er­ne, var det egent­lig me­re in­ter­es­sant at læ­se mel­lem li­ni­er­ne.

Bjar­ne Ri­is er for­tid. Det sam­me er det stil­lings­num­mer som team ma­na­ger, der iføl­ge et af Oleg Tin­ko­vs man­ge ud­s­lip på de so­ci­a­le me­di­er er en over­fl ødig­hed fra cy­kel­spor­tens mest an­løb­ne epo­ke. Alt­så fra den­gang, da duk­ke­fø­re­re som Lan­ce Arm­strongs hånd­lan­ger, Jo­han Bruy­ne­el, og den span­ske ånds­fæl­le Ma­no­lo Saiz sør­ge­de for den var­me linje til bå­de apo­te­ke­re og tur­bo- læ­ger. I EN SPORT, som har kæm­pet med ske­let­ter i ska­be­ne og skyg­ger fra for­ti­den, kan der væ­re no­get for­fri­sken­de over en ud­rens­ning. Hvis ik­ke det var, for­di magtskift et på Tin­koff - Saxo ude­luk­ken­de mest af alt har hand­let om at få bort­re­tou­che­ret Ri­is og den tungt­ve­jen­de hi­sto­rik, han og hol­det har sam­men.

I re­a­li­te­ten har Oleg Tin­kov sør­get for at skub­be sin egen mand, ad­vo­kat og di­rek­tør Ste­fan Fel­trin, læn­ge­re ind mod mag­tens cen­trum og dér, hvor de vig­tig­ste be­slut­nin­ger ta­ges.

Næp­pe no­gen om­kring hol­det har en hø­je­re stjer­ne end Fel­trin. Oleg Tin­kov lær­te ham at ken­de al­le­re­de, da han før­ste gang for­søg­te sig som hol­de­jer med Tin­koff Cre­dit Systems. Si­den brug­te den si­bi­risk- fød­te iværk­sæt­ter Fel­trin i rol­len som ad­vo­kat, da han for­hand­le­de købs­aft alen om sit luksus­do­mi­cil i Med in For­te dei Mar­mi på plads.

Når Oleg Tin­kov træk­ker i cy­keltø­jet un­der et af si­ne be­søg hos sit cy­kel­hold, er det næ­sten al­tid med Fel­trin som føl­ge­s­vend. Ita­li­e­ne­ren er langt­fra vel­lidt af ryt­ter­ne og til al­min­de­lig ir­ri­ta­tion an­dre ste­der i or­ga­ni­sa­tio­nen. Men fryg­ten for at stø­de Fel­trin på man­chet­ter­ne er stør­re end ly­sten til at si­ge ham imod. Og med fy­rin­gen af Bjar­ne Ri­is har den trim­me­de ita­li­e­ner få­et me­re magt end no­gen­sin­de. Ik­ke mindst over det sport­s­li­ge, hvor han nu har man­dat til at blan­de sig di­rek­te og uden Ri­is som buff er.

Den sid­ste de­tal­je er langt­fra uvæ­sent­lig. Nok var det Oleg Tin­kov, som tog det en­de­li­ge op­gør med Ri­is og svang svær­det. Men det var eft er alt at døm­me Ste­fa­no Fel­trin, der sør­ge­de for at hol­de klin­gen skarp og snit­tet rent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.