Leth at fin­de nye

Hvem skal væ­re dan­sker­nes ynd­lings­ryt­ter i Tour de Fran­ce, nu da Bjar­ne Ri­is ik­ke læn­ge­re har et hold? Jør­gen Leth gi­ver sva­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÆ­LE­DÆG­GER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Hvem skal vi nu hol­de med, når Tour de Fran­ce kø­res til som­mer?

År eft er år har dan­sker­ne holdt med Bjar­ne Ri­is’ kæ­le­dæg­ger, når hans hold har kørt Tour de Fran­ce. Ivan Bas­so, Car­los Sa­stre, Schleck­brød­re­ne og Al­ber­to Con­ta­dor er nog­le af de mest pro­mi­nen­te nav­ne, som plud­se­lig fi k et stort dansk pu­bli­kum, da de kom un­der ør­nens vin­ger. Et pu­bli­kum, der for­svandt igen, da de for­lod Ri­is.

Men som be­kendt er det slut med at se Bjar­ne Ri­is sty­re sit hold gen­nem Tour de Fran­ces bar­ske for­hin­drin­ger, da han for ny­lig brød med Oleg Tin­kov og sag­de far­vel til rol­len som team ma­na­ger for Tin­koff - Saxo.

Spørgs­må­let er så, hvem man skal hol­de med, når det for al­vor spid­ser til i de fran­ske bjer­ge, og den gu­le trø­je skal pla­ce­res? BT har få­et cy­kel­kom­men­ta­tor, fi lm­ska- ber og for­fat­ter Jør­gen Leth til at for­tæl­le, hvem han vil hol­de øje med.

For TV2- kom­men­ta­to­ren har det væ­ret dej­ligt, at det dan­ske pu­bli­kum har væ­ret så tro­fast over for Bjar­ne Ri­is og hans hold.

» Men det er en un­der­lig leg, man la­ver der. For ek­sem­pel er det un­der­ligt, hvis man så plud­se­lig sy­nes, at Sa­gan er dan­sker. Man kan li­de Sa­gan, for­di han er Sa­gan og kø­rer på sin fri­ske må­de, men han bli­ver ik­ke dansk af at væ­re med på det hold, « si­ger Jør­gen Leth.

Fo­to: Kasper Pals­nov, Nils Meilvang, Hen­ning Bag­ger og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.