Jør ge n Let hs Nairo Qu­in­ta­na tre fav ori try tte re i Thi­baut Tou Pi­not ren Al­ber­to Con­ta­dor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

25 år, Co­lom­bia, Team Mo­vistar » Ham er jeg me­get in­ter­es­se­ret i. Jeg sy­nes, han kø­rer på en fan­ta­si­fuld må­de og er i stand til at åb­ne lø­bet he­le ti­den med si­ne ac­ce­le­ra­tio­ner. Han kø­rer sit eget løb og la­der sig ik­ke di­ri­ge­re. «

32 år, Spa­ni­en, Tin­koff - Saxo

» Jeg kan li­de hans må­de at kø­re på. Han har de der ac­ce­le­ra­tio­ner og de der sær­li­ge ryk. Det er sær­ligt spæn­den­de, når han kø­rer opad over en læn­ge­re pe­ri­o­de, så hans ri­va­ler vir­ke­lig bli­ver ryste­de. Der har vi og­så set nog­le ek­semp­ler på, at han kan få snoren til at knæk­ke på den må­de. Det er en un­der­hol­den­de må­de at kø­re cy­kel­løb på. «

24 år, Frank­rig, Fran­cai­se des jeux

» Han er vir­ke­lig et kom­men­de stor­navn. Man så det al­le­re­de sid­ste år, da han blev num­mer tre i Tour de Fran­ce. Det var tid­li­ge­re, end man hav­de reg­net med. Han er en ung ryt­ter, så ham kan jeg og­så godt li­de, for­di han re­præ­sen­te­rer hå­bet for en ge­ne­ra­tions­for­ny­el­se. Der er fl ere fran­ske ryt­te­re, men han kom­mer med en frisk­hed på sin egen må­de. Han sæt­ter kulør på lø­bet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.