DEN FORBANDED

Ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen mær­ker sta­dig vre­den over fjer­de­plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FIGH­TER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

René Hol­ten Poul­sen er en del af den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te in­den for en­er­ka­jak. Han har vun­det VM og EM, og som 19- årig vandt han OL- sølv i Bei­jing 2008.

Be­vidst­he­den om, at han er en af de bed­ste, har al­tid væ­ret der. Der­for var det en enorm skuf­fel­se for den den­gang 23- åri­ge ka­ja­kro­er, da han i 2012 kun fik en fjer­de­plads i 1.000 me­ter ved OL i London.

Bag OL- ned­t­u­ren gem­mer sig hi­sto­ri­en om et ræd­sels­fuldt år for dan­ske­ren, der på et tids­punkt blev bedt om at gå til psy­ko­log af sin sport­s­chef, for­di han men­te, at ka­ja­kro­e­ren hav­de pro­ble­mer med sit tem­pe­ra­ment.

*** kom­mer hun igen, og det gør hun tre- fi­re gan­ge. ’ Du skal ba­re la­de mig stå og få vej­ret’, si­ger jeg. Jeg går over til jour­na­li­sten, som spør­ger, om en fjer­de­plads trods alt ik­ke er et me­get godt re­sul­tat. Me­get diplo­ma­tisk spørgs­mål. Det kan jeg godt an­be­fa­le an­dre om ik­ke at si­ge til en at­let, der li­ge er ble­vet num­mer fi­re. Det kom­mer selv­føl­ge­lig an på, om det er en at­let, der over­præ­ste­rer fuld­stæn­digt, men det skal helst ik­ke væ­re en over­ra­skel­se, at jeg lig­ger derop­pe. «

» Jeg kal­der den nor­ske vin­der for en gam­mel kra­ge, der har få­et ri­ge­ligt med me­dal­jer. Det er ik­ke et sær­ligt diplo­ma­tisk in­ter­view. Jeg sen­der da og­så Ei­rik ( den nor­ske vin­der Ei­rik Verås Lar­sen, der i 2012 var 36 år, red.) en sms om af­te­nen og skri­ver und­skyld. Han sva­rer, at jeg ik­ke skal tæn­ke på det. Det vær­ste er den må­de, an­dre folk kom­men­te­rer in­ter­viewet. At jeg er en skænd­sel for na­tio­nen, og at jeg ik­ke skal ha­ve lov til at stil­le op for Dan­mark. Men selv­føl­ge­lig bli­ver jeg sur. Det er da mær­ke­ligt, hvis jeg ik­ke bli­ver lidt ær­ger­lig, når jeg me­ner, jeg kan ta­ge en me­dal­je. Hvis du ger­ne vil vin­de, er det dét, der skal til. Man­ge sport­s­folk vil si­ge, at de ik­ke har tem­pe­ra­ment, men det kan jeg love dig for, de har. Det er en driv­kraft. «

* **

LØR­DAG 4. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.